Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. Татина Тодорова Тодорова, д.б.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.03.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика, информатика
Професионално направление: 4.3. Биологични науки
Специалност: „Микробиология"
Структурно звено Факултет Фармация
Първично структурно звено Катедра „Предклинични и клинични науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 95/ 29.11.2016 г.    
Кандидат: гл. ас. Татина Тодорова Тодорова, д.б.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-21/ 27.01.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. Рецензия
Външен член Проф. д-р Пламен Христов Ненков, д.м.н. Рецензия
Външен член Акад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. Становище
Външен член Проф. Цветислава Веселинова Игнатова-Иванова, д.б. Становище
Вътрешен член  Доц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. Становище
Вътрешен член Доц. Габриела Станева Цанкова, д.б. Становище
Вътрешен член Доц. д-р Диана Миленова Радкова, д.м. Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Радко Златков Радев, д.м. 
Външен член Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, д.м. 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.04.2017 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​