Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Татяна Драганова Стоева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 09.11.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Педиатрия"
ФакултетMедицина
Първично структурно звеноКатедра „Педиатрия"
Кандидат:д-р Татяна Драганова Стоева
Тема на дисертационния труд:Клинико-функционална характеристика, неинвазивни маркери на белодробно възпаление и контрол при деца с бронхиална астма"

Научен ръководител: 

Научен консултант:

Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, д.м.н.

Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м.

 

 

Заповед на Ректора за ъстав на НЖ№ Р-109-352/10.10.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Лъчезар  Радославов Маринов, д.м.  Становище
Външен членПроф. д-р Петко Минчев Минчев, д.м.н.Рецензия
Външен членПроф. д-р Пенка Илиева Переновска, д.м.Становище
Външен член

Доц. д-р Росица Пеева Митрова, д.м.

 

Становище
Вътрешен член Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м.Рецензия
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м. 
Външен членПроф. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева, д.м. 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.11.2017 г. (петък) от 13.00 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов“ УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – гр. Варна.