Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Валентина Костадинова Брощилова-Николова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.12.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Кожни и венерически болести"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС „Дерматовенерология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 77/ 26.09.2017 г.   
Кандидат: д-р Валентина Костадинова Брощилова-Николова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-410/  27.11.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Соня Стоянова Марина-Кирова, д.м. Рецензия
Външен член Чл. кор. проф. д-р Николай Константинов Цанков, д.м.н. Рецензия
Външен член Проф. д-р Мирослава Иванова Кадурина, д.м.н. Становище
Външен член Проф. д-р Петранка Петрова Кънева – Троянова, д.м. Становище
Външен член  Доц. д-р Мери Любенова Ганчева, д.м. Становище
Външен член Доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, д.м. Становище
Външен член Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, д.м.
 Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Доц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м. 
Външен член Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, д.м. 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.01.2018 г. (понеделник) от 10.00 ч. в Заседателна зала, ет. II-ри, сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​