Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Валентина Димова Димитрова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.03.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Пневмология и фтизиатрия"
Факултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести"
Кандидат:д-р Валентина Димова Димитрова
Тема на дисертационния труд:Клинични и прогностични характеристики на пациенти със СТЕРН"
Научен ръководител:  Доц. д-р Диана Петкова Господинова Вълкова
Заповеди на Ректора за състав на НЖ № Р-109-445/ 18.12.2017 г.
ПредседателДоц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м. – специалност „Белодробни болести", МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н. – специалност „Белодробни болести", МЦ „Кисьови"Рецензия
Външен членДоц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. – специалност „Белодробни болести", МУ-ПлевенРецензия
Външен членДоц. д-р Владимир Асенов Ходжев, д.м. – специалност „Белодробни болести", МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Йордан Радков Димитров, д.м.  – специалност „Белодробни болести", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – специалност „Кардиология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Йордан Александров Петев, д.м. – специалност „Белодробни болести", ВМА-Варна 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.03.2018 г. от 13.30 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна. ​ ​