Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Вержиния Стоянова Цветкова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.09.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на здравните грижи"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас. Вержиния Стоянова Цветкова
Тема на дисертационния труд:„Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда"
Научен ръководител:  Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-292/ 25.07.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"Становище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – Председател на НПО „Сдружение Обществено здравеопазване 99", специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"Рецензия
Вътрешен членПроф. Соня Колева Тончева, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"Рецензия
Външен членПроф. д-р Коста Славов Костов, д.м. – Тракийски университет – Стара Загора, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"Становище
Външен членДоц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. – Медицински университет – Плевен, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Станислава Павлова Пенева, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност „Управление на здравните грижи"   
Външен членДоц. Деспина Проданова Георгиева, д.п. – Русенски университет „Ангел Кънчев", специалност „Методика на обучението по здравни грижи" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.10.2017 г. (четвъртък) от 14.30 ч. в зала „А"  на Медицински колеж – Варна.  ​ ​