Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Веселин Добрев Вълков

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.03.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Кардиология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра  " Пропедевтика на вътрешни болести "
Кандидат:д-р Веселин Добрев Вълков
Тема на дисертационния труд:Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера"
Научен ръководител: Доц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м.
Научен консултантПроф. д-р Карл Щангл 
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-404/ 22.12.2016 г.            Изготвя
Председател Доц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м. – Ръководител Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" при МУ - Варна          Становище
Външен член

 Проф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. - Изпълнителен директор на СБАЛК по Кардиология,

гр. Варна

           Рецензия
Вътрешен член Доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – Ръководител УС „Кардиология", Катедра „Вътрешни болести" при МУ - Варна          Рецензия
Външен член Проф. д-р Нина Николова Гочева, д.м.н. – Началник Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ" ЕАД - гр. София         Становище
Външен членДоц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. – Началник Отделение по кардиология, Клиника по кардиология при МБАЛ „НКБ" ЕАД - гр. София         Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – Ръководител Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н.  – Ръководител Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология" при МУ-Плевен 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.03.2017 г. (четвъртък) от 13.30 ч. в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна. ​ ​