Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Веселина Христова Славова

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.06.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:2. Хуманитарни науки
Професионално направление:2.3. Философия
Научна специалност:„Етика"
Основно звеноМедицински колеж

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 16/25.02.2014г.
Кандидати:Веселина Христова Славова
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-71/23.04.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. Жана Тодорова Рангелова, д.ф.Становище
Външен членПроф. Желязко Димитров Стоянов, д.ф.н. – СУ „Св. Климент Охридски", Исторически факултет, Катедра „Архивистика и помощни исторически дисциплини"Рецензия
Външен членДоц. Бойчо Йорданов Бойчев, д.ф. – ВСУ „Черноризец Храбър", Юридически факултет, Катедра „Психология"Рецензия
Външен членПроф. Добрин Петков Тодоров – д.ф.н. – МГУ „Св. Иван Рилски", Хуманитарен департамент, Катедра „Философски и социални науки"Становище
Външен член Проф. Вихрен Янакиев Бузов, д.ф. – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", Философски факултетСтановище
Външен членДоц. Николета Вангелова Михалева, д.ф. – ИУ – Варна, Факултет „Управление", Катедра „Философски науки"Становище
Външен членДоц. Иво Николов Стамболийски, д.ф. – ВСУ „Черноризец Храбър", Факултет „Международна икономика и политика"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Албена Георгиева Керековска – д.м. – МУ – Варна, Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" 
Външен членДоц. Стоянка Вълкова Георгиева – д.г. – ИУ – Варна, Факултет „Управление", Катедра „Философски науки" 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.07.2014 г. от 13.00 часа

в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ – Варна

​ ​