Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Женя Русева Петрова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.11.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща медицина"
ФакултетMедицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща медицина и клинична лаборатория"
Кандидат:д-р Женя Русева Петрова
Тема на дисертационния труд:„Възможности на физикалните фактори за повлияване на деца с тонзиларна хипертрофия и симптоми на нарушено нощно дишане"

Научен ръководител: 

Научен консултант:

 Проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м.

 Доц. д-р Марио Петров Милков, д.м.

 

 

Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-357/17.10.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м.Рецензия
Външен член Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, д.м.  Рецензия
Външен член

 Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, д.м.

 

Становище
Вътрешен член Доц. д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Марио Петров Милков, д.м. 
Външен членДоц. д-р Цветелина Валентинова Митева, д.м. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.11.2017 г. (сряда) от 10.30 часа в Докторантско училище на МУ – Варна. ​ ​