Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, д.м.


ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Mедицина
Научна специалност: „Офталмология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:доц. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна в позицията им и след ексцизия на тумори"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-126/13.04.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. – хабилитаран по специалност офталмология, Зам.-ректор ИТМ, Ръководител катедра „Очни болести и зрителни науки" при МУ - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, д.м. – хабилитиран по специалност офталмология, ВМА – СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м. -  хабилитиран по специалност офталмология, МУ- СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м. – хабилитиран по специалност офталмология, МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Виолета Силви Чернодринска, д.м. – хабилитиран по специалност офталмология, МУ- СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. –  хабилитаран по специалност офталмология, УС „Оптометрия" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. –  хабилитаран по специалност социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, Зам.-ректор УД на МУ - ВарнаСтановище
 
Вътрешен членДоц. д-р Евгения Димитрова Контрова, д.м. – хабилитиран по специалност офталмология, гр. Варна 
Външен членПроф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, д.м. – хабилитиран по специалност офталмология, МУ-Пловдив           
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.07.2017 г. /понеделник/ от 11.00 ч. в зала 816 на Факултет „Фармация" при МУ – Варна. ​ ​