Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Обучения за Високоспециализирана дейност

​​​​​​

  • Обученията се организират с дата на започване минимум 1 седмица след заявяването им;
  • Заявления ​за участие се приемат в отдел СДО при МУ-Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, в часовете от 13.00ч. до 16.00ч. всеки работен ден или по пощата. Телефон за връзка: 052/677-016;
  • Кандидатът заплаща такса за обучението по сметката на МУ-Варна - Банка „ДСК" ЕАД-клон Варна, BIC: STSABGSF и IBAN: BG24STSA93003100040700 и предоставя вносната бележка за плащането при подаване на заявлението за участие;

  • При отказ от участие в заявеното обучение, внесената такса не се възстановява;

  • Преди започване на обучението кандидатът получава от Отдел СДО Учебна карта-направление, която предава на ръководителя на обучението;

  • След провеждане на пълния срок на обучението, ръководителят на обучението изпраща доклад до Отдел СДО за успешно преминато обучение, в който определя дата за явяване на изпит;

  • При определена такса за явяване на изпит, кандидатът заплаща сумата и представя вносната бележка в Отдел СДО;

  • Отдел СДО изпраща до председателя на изпитната комисия документите на кандидата и  изпитен протокол;

  • След изпита, председателят на комисията връща документите на кандидата и  протокола с резултат от изпита;

  • При успешно преминато обучение, издържан изпит и заплатени такси, Ректорът на МУ-Варна издава  Свидетелство за професионална квалификация по ВСД - информация относно услугата.