Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Магистърски програми

Магистърска програма "Здравен мениджмънт"

Магистърска програма "Фармацевтичен мениджмънт"

Магистърска програма "Обществено здравеопазване"

Магистърска програма "Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт" (на руски език)

Магистърска програма "Управление на здравни грижи"

Магистърска програма „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА"

Магистърска програма „Опазване и контрол на общественото здраве“ НОВО!

Магистърска програма „Оптометрист“ НОВО!Магистърска програма по здравен мениджмънт

1. Условия за включване:

 • придобита магистърска степен по: медицина, дентална медицина, фармация, право, икономика и управление, управление на здравни грижи и др.
 • бакалавърска степен по: здравен мениджмънт, медицинска сестра, акушерка, икономика, управление на здравни грижи и др;

2. Дава възможности за реализация и кариерно израстване в:

 • органите за управление на здравеопазването на международно, национално, областно и общинско ниво; в НЦОЗ, РЗИ, НЗОК, РЗОК, РИОСВ, в публични и частни лечебни и здравни заведения и мрежи; научни организации и университети, дирекции по здравно развитие и социални дейности към общинските администрации; доброволни фондове за здравно осигуряване и много други.
 • работа в неправителствения сектор, занимаващ се с обществено-здравни и социални проблеми;
 • управление на здравни проекти и програми;
 • управление, маркетинг и реклама на организации за производство и търговия на лекарствени средства и медицинска техника;
 • консултантски центрове в областта на здравеопазването и социалната политика;

3. Съдържание – магистърската програма по здравен мениджмънт дава задълбочени знания по обществени науки като: стратегическо управление и контролинг, икономика, организация и финансиране на лечебни заведения, здравни проекти, мениджмънт на конфликти и човешки ресурси, методика на научно-изследователска работа, допълнени от дисциплини като приложна епидемиология, промоция на здраве, лекарствена политика и др. 

4. Форма на обучение: Задочна

5. Продължителност на обучение: 

- след степен бакалавър по здравен мениджмънт  – 2 семестъра
- след степен бакалавър или магистър по друга специалност- 4 семестъра 

6. Кандидатстването е по документи.

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: +35952 677011 

 


Магистърска програма по фармацевтичен мениджмънт


1. Условия за включване:

 • придобита магистърска степен по: фармация, медицина, дентална медицина, икономика, управление, здравен мениджмънт, управление на здравни грижи и др.

 • бакалавърска степен по: здравен мениджмънт, медицинска сестра, акушерка, икономика, управление на здравни грижи и др.


2. Дава възможности за:

 • разширяване на познанията в областта на фармацевтичния бизнес;
 • повишаване на квалификацията и професионалните умения в областта на финансово управление, маркетинг, фармацевтични пазари и др.;
 • личностно развитие и разширяване на професионалните контакти;
 • кариерно израстване в структурите за управление, маркетинг и реклама на организации за производство и търговия на лекарствени и козметични средства;

 • повишаване на образователната степен в подкрепа на професионалната кариера.

3. Съдържание – магистърската програма по фармацевтичен мениджмънт дава задълбочени знания по: фармакоикономика, счетоводство, финансов мениджмънт и статистически анализи, правно регулиране на фармацевтичния сектор, търговско и патентно право, маркетинг, мениджмънт, информационни системи в здравеопазването и фармацията, изпитвания на лекарствени средства, производство и лекарствена политика и др. Магистърската програма по фармацевтичен мениджмънт е разработена в съответствие със съвременните програми предлагани във водещи научно-образователни институции в Европа и САЩ. 

4. Форма на обучение: Задочна

5. Продължителност на обучение: година и половина – 3 семестъра

6. Кандидатстването е по документи.

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: +35952 677011  
Магистърска програма по обществено здравеопазване

1. Условия за включване:

 • придобита магистърска степен по: медицина, дентална медицина, фармация, право, психология, социология, педагогика, екология, инжинерни науки и др.

 • бакалавърска степен по: здравен мениджмънт, социални науки, медицинска сестра, акушер, икономика, социология, психология, педагогика, екология и др.;

2. Дава възможности за:

 • научно-изследователска работа в сферата на общественото здраве;
 • работа в неправителствения сектор, занимаващ се с обществено-здравни и социални проблеми, превенция, здравно обучение и промоция на здравето;
 • по-добри позиции на пазара на труда и е стъпало към постигане на по-високо образователно ниво;

 • реализация и кариерно израстване в различни здравни институции: НЦОЗ, РЗИ, НЗОК, РЗОК, в администрацията на лечебни заведения, научни организации и университети, дирекции по здравно развитие и социални дейности към общинските администрации и много други;


3. Съдържание - магистърската програма по Обществено здравеопазване обхваща базови дисциплини като: въведение в общественото здравеопазване, здравна политика, основи на епидемиологията и епидемиология на социално-значими заболявания, статистика, здравна икономика и мениджмънт, промоция на здраве, социология, информационни системи в здравеопазването, околна среда и здраве и др. Насочена е към развиване на умения за изследователска работа, мониториране на здравното състояние на населението и негови специфични групи, събиране и анализ на количествени и качествени данни, решаване на казуси, работа в екип, комуникации.                                                                                         

4. Форма на обучение: Задочна

5. Продължителност на обучение: една учебна година – 2 семестъра

6. Кандидатстването е по документи.

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: +35952 677011

Програмата се предлага и на английски език за чуждестранни студенти.

 Магистърска програма по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт (на руски език)
Обучението се осъществява в два семестъра,задочна форма. Магистърската програма предоставя фундаментални знания по основните за общественото здравеопазване дисциплини като епидемиология, статистика, социология, информатика, управле­ние, здравна политика и здравна икономика. Обучението е на руски език и завършва с държавен изпит или дипломна работа.

Виж повечеЗаявлениеУчебен план

 Магистърска програма по управление на здравни грижи

1. Условия за включване:

 • бакалавърска и/или магистърска степен: медицинска сестра, акушерка, здравни грижи, социални дейности, специална педагогика, социална педагогика и др.

2. Дава възможности за:

 • научно-изследователска работа в сферата на здравните грижи и общественото здраве;
 • повишаване на образователната степен, което е предпоставка за по-добри позиции на пазара на труда;
 • реализация и кариерно израстване в различни лечебни и здравни заведения: болнични и извънболнични лечебни заведения, домове за деца и възрастни, заведения за профилактика и промоция на здраве, за рехабилитация и палиативни грижи;
 • създаване на самостоятелна практика, съобразно действащото законодателство;

 • работа като асистент и/или преподавател по практика в медицински университет и колеж, съобразно основната медицинска професия;

3. Съдържание - магистърската програма по Управление на здравни грижи обхваща дисциплини като: управление на здравни грижи, , медицинска етика и деонтология, хигиена и екология, ергономия на труда в здравното заведение, епидемиология, комуникативни техники и умения, психология, педагогика – обща и медицинска, андрагогика, методика на обучението по практика, статистика.                                                                                         

4. Форма на обучение: Задочна

5. Продължителност на обучение:

 • след „бакалавър" по същата специалност – 2 семестъра

 • след „бакалавър" по друга специалност – 3 семестъра


6. Приемът за магистърската програма „Управление на здравни грижи" е чрез конкурс – есе по предварително зададена тема, свързана със здравните грижи.

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: +35952 677011

 


Магистърска програма по рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА


1.      Условия за включване:
Магистърската програма по Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА е проектирана да отговори на необходимостта от бързо развитие на оздравителните и уелнес пазари в България и на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти за сектора. Програмата е предназначена за специалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение), с ОКС „професионален бакалавър по…" или по-висока ОКС в областта на рехабилитацията и кинезитерапията от професионално направление „Здравни грижи".

2.     Дава възможности:

 • да разширите познанията си в областта на рехабилитацията, морелечението, уелнес и СПА.
 • да повишите квалификацията и професионалните си умения в областта на управлението и маркетинга на болнични и извънболнични заведения и центрове за предоставяне на рехабилитационни грижи, в балнеоложки центрове, уелнес и СПА центрове.
 • за личностно развитие и разширяване на професионалните контакти. 

3.    Форма на обучение: Задочна

4.    Продължителност на обучение: две учебни години – 4 семестъра

Допълнителна информация – Деканат на ФОЗ,  тел: +35952 677011

 


Магистърска програма по опазване и контрол на общественото здраве

Магистърската програма  е насочена към потребностите на здравните професионалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение), с ОКС „професионален бакалавър по…" или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи". Тя разширява познанията в областта на съвременните глобални и специфични проблеми на общественото здраве, повишава квалификацията и професионалните умения за превенция и ограничаване разпространението на заразни и социално значими заболявания, за здравно обучение и промоция на здраве. Учебният план е съобразен с препоръките на ASPHER относно компетенциите на професионалистите по обществено здравеопазване.

Обучението е в задочна форма, с продължителност 4 семестъра и завършва с преддипломен стаж, полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Виж повече

 


Магистърска програма „Оптометрист"

Специалността "Оптометрист" с ОКС "Магистър" е насочена към потребностите на обществото от специалисти, полагащи грижи за очното здраве и даваща възможност за кариерно развитие на професионалните бакалаври  "Медицински оптик".

Основните цели на обучението по специалността са насочени към надграждане на фундаменталните познания и придобиване на специализирани умения за диагностика и опазване на очното здраве. Акцентите на практическата подготовка са върху съвременни диагностични технологии, средства за оптична корекция и специфични познания за напасване на контактни лещи. Програмите са съобразени с най-добрите Европейски и Световни практики. В процеса на обучение се осигурява подготовка за научно-изследователска дейност. 

Програмата е в редовна форма на обучение с продължителност 2 години (4 семестъра) и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Магистрите по оптометрия са медицински специалисти, полагащи самостоятелно грижа за очното здраве с насоченост към оптичната корекция и профилактика на очните заболявания.  

*За учебната 2017/2018 година няма да бъде реализиран прием на студенти по специалността „Оптометрист" ОКС „магистър".