Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2019/2020 год.


Такси за кандидатстване:

Приемни изпити: 70 лв за един изпит и по 50 лв за всеки следващ изпит (пример: ако кандидатът има желание да се яви на един изпит заплаща сумата от 70 лв, на два изпита – 120 лв, на три изпита – 170 лв и т.н.).

ВАЖНО!!! Таксите за явяване на изпити се заплащат и от кандидат-студентите, явили се на предварителната изпитна сесия и желаещи да се явят изпит/и и на редовната такава.
ВАЖНО!!! Ако кандидат-студентът е доволен от оценките си от предварителните изпити и не желае да се явява на редовните изпити, подава само документи за кандидатстване, но не заплаща никакви такси.

 Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит („Медицински оптик", „Здравен менидж­мънт" ОКС „бакалавър" и „Логопедия") – по 50 лв. за всяка избрана специалност.

Основания за плащане: 
Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия и др.).
или
Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит. 

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежото нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

ВАЖНО!!!: От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия).

Внесени такси за участие в изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит не се възстановяват.          
Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:     

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:           
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,   
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 
Можете да заплатите всички кандидатстудентски такси в едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани с банкова преводна такса само веднъж.
 

2. ПОС терминал на място в МУ-Варна с банкова карта (дебитна или кредитна). Кандидат-студентите, които не притежават такава карта, могат да посетят най-близкия за тях банков клон.

3. ePAY.bg/Easy Pay – кандидат-студентите, които подават документи онлайн могат да заплатят таксите за кандидатстване и чрез ePAY.bg/Easy Pay. За повече информация следвайте инструкциите в системата за регистрация. 


------------------------------------------------------------------
Такси за обучение:
 
Вижте таксите за обучение за учебната 2019/2020 г. тук.
Вижте таксите за обучение за учебната 2018/2019 г. тук.