Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2020/2021 год.

Такси за кандидатстване:

!!!!  Приемни изпити: 70 лв за един изпит ИЛИ общо 120 лв за двата изпита.
(Пример: ако кандидат-студентът има желание да се яви само на изпит по химия заплаща сумата от 70 лв, а на двата изпита (биология и химия) – 120 лв).
       
Основаниe за плащане: Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия и др.).
 
Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.
 
ВАЖНО!!!: От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия).

Внесени такси за участие в изпит не се възстановяват. 

Документи за участие в предварителните изпити по биология и химия за учебната 2020/2021 година ще се приемат само онлайн. За да подадете успешно своите документи е необходимо да заплатите таксата за изпитите по един от следните начини:

    

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна, направен преди започване на онлайн регистрацията, в Банка ДСК ЕАД, Клон Варна:        
                BIC: STSABGSF    
                IBAN: BG24STSA93003100040700 
2. ePAY.bg или Easy Pay – за повече информация относно плащането е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Такси за обучение:
 
Очаквайте обявяването на таксите за обучение за учебната 2020/2021 г. в края на месец май 2020 г.

Вижте таксите за обучение за учебната 2019/2020 г. тук.