Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2020/2021 год.

 

Такси за кандидатстване:
 
Приемни изпити: 70 лв. за един изпит и по 50 лв за всеки следващ изпит (пример: ако кандидатът има желание да се яви на един изпит заплаща сумата от 70 лв, на два изпита – 120 лв, на три изпита – 170 лв и т.н.).
В случай, че кандидатът се е явявал на редовните изпити по биология и химия, в периода от 7 до 13 юли 2020 г., ще може да подаде документи и за изпитите по биология (на 16 юли) и моделиране (на 10 юли), ползвайки намалението за явяване на следващ изпит, т.е. с такса от 50 лв., а не 70 лв.
 
Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит (само за специалностите „Медицински оптик“, „Здравен менидж­мънт“, ОКС „бакалавър“ и „Логопедия“) – по 50 лв. за всяка избрана специалност.
 
Основания за плащане: 
  1. Такса за изпит/и по ...... (напр.: биология, моделиране и др.).
 или
    2. Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит. 

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежото нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.
 
ВАЖНО!!!: От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници. При онлайн кандидатстване се подават сканирани оригинали на документите.
Внесени такси за участие в изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит не се възстановяват.   

За да подадете успешно своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:   

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,    
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 
Можете да заплатите всички кандидатстудентски такси в едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани с банкова преводна такса само веднъж.
 
2. ePAY.bg или Easy Pay – за повече информация е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация. 

____________________________________________________________________________


Такси за обучение:
 

Вижте таксите за обучение за учебната 2020/2021 г. тук (предстои обявяването на таксите за обучение на студентите, приети по реда на чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗВО през предходни учебни години). 

Вижте таксите за обучение за учебната 2019/2020 г. тук.