Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2019/2020 год.


Такси за кандидатстване:

 Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит (за специалностите „Здравен менидж­мънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС „магистър") – 50 лв за специалност.


 Основания за плащане: 

Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит. 

 
Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежото нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

ВАЖНО!!!: От такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалитеПолусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). 

Внесени такси за участие в изпит не се възстановяват.  
Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,    
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

2. ePAY.bg - кандидат-студентите, които подават документи онлайн могат да заплатят таксите за изпитите и чрез ePAY.bg. За повече информация следвайте инструкциите в системата за регистрация.


------------------------------------------------------------------
Такси за обучение:
 
Вижте таксите за обучение за учебната 2019/2020 г. тук.
Вижте таксите за обучение за учебната 2018/2019 г. тук.