Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2020/2021 год.

Такси за кандидатстване:

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на таксите за участие в предварителните изпити по биология и химия през месец март 2020 г.

ВАЖНО!!!: От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия).

Внесени такси за участие в изпит не се възстановяват.  

Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:     
1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:           
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,   
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

2. ПОС терминал на място в МУ-Варна с банкова карта (дебитна или кредитна). Кандидат-студентите, които не притежават такава карта, могат да посетят най-близкия за тях банков клон.

3. ePAY.bg – кандидат-студентите, които подават документи онлайн могат да заплатят таксите за изпитите и чрез ePAY.bg. За повече информация следвайте инструкциите в системата за регистрация. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Такси за обучение:

Очаквайте обявяването на таксите за обучение за учебната 2020/2021 г. в края на месец май 2020 г.

Вижте таксите за обучение за учебната 2019/2020 г. тук.