Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

УС „Медицински лаборант“

Медицинският лаборант е здравен специалист с многопрофилна квалификация, чиито знания, умения и специфични компетенции, позволяват на завършилите да се реализират в: клинични, микробиологични,  хистологични, паразитологични, имунологични и други лечебно-диагностични, научно-изследователски и специализирани лаборатории. Специалност "Медицински лаборант" в МК-Варна е разкрита през  1963  г. и от тогава до днес  над 500 медицински лаборанти са се дипломирали и работят в лабораториите в областта и в цялата страна, както и в други европейски държави.

Клиничното обучение на студентите се провежда в учебни бази и лаборатории, оборудвани с най-съвременна  медицинска техника и апаратура, получили положителна  акредитация. Използват се съвременни образователни методи с активно участие на обучаващите се, развиващи тяхната креативност и творчество.  Индивидуалните работни места позволяват развиване на личните качества и умения и индивидуализиране на обучителния подход. 

Основна база за обучение по профилираните дисциплини са технологично модерните лаборатории на УМБАЛ "Света Марина", където под ръководството на наставници младите лаборанти усъвършенстват практическите си умения и развиват организационната си култура.

Учебните програми и методи на преподаване са съобразени със съвременните европейски и световни изисквания и непрекъснато се обновяват и актуализират. Ръководството на МУ и МК активно стимулират участието на студентите в научно-изследователската дейност и проекти, което засилва интереса към професията и е предпоставка за по-задълбочена подготовка. Студентите имат възможност да се включват в студентска мобилност по Еразъм+

Завършилите специалността "Медицински лаборант" придобиват образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" и могат да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравни грижи" и „Обществено здравеопазване".

За продължаваща квалификация има осигурени курсове по СДО.


Академичен състав:

Ръководител УС - Доц. д-р Цветелина  Костадинова Попова, д.м. - курсов ръководител​​

Доц. д-р Добрин Николаев Паскалев, д.м.​​

​​Доц. Емилия Петрова Георгиева, доктор -  преподавател, курсов ръководител

Йорданка Йорданова Михайлова, доктор - преподавател, курсов ръководител, административен асистент​​

Нели Николова Саркисян - преподавател

Жанета Пламенова Първанова - мед.лаборант


Научноизследователска дейност

Студентите и преподавателите от УС "Медицински лаборант" традиционно участват в конференцията на МК-Варна. Според научните интереси и областите на професионална реализация преподавателите от сектора активно се включват в международни и национални конференции. Най-посещаваните са ИМАБ, конгрес на микробиолозите в България и др. За периода 2017-2022 г. са реализирани 6 съвмести участия със студенти и 6 публикации.  Преподавателският състав е подготвил и публикувал 76 публикации, от които 4 с IF, 37 в реферирани списания и 35 в български списания.

Преподавателите от сектора са съавтори на практически ръководства по микробиология за студентите от специалността.