Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Факултет по медицина

Факултетът по медицина на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (МУ-Варна) е създаден с Постановление на Министерския съвет № 160/20.06.2001г. Факултетът по медицина е основно звено в структурата на университета, което обединява 24 катедри и 20 учебни сектора. Факултетът подготвя кадри с висше образование по медицина, придобиващи образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "магистър-лекар", обучава докторанти по повече от 40 акредитирани докторски програми, и провежда следдипломно обучение. Факултетът по медицина към МУ-Варна е единственият в България, който обучава студенти по направление „Военен лекар". През 2004 г. във факултета стартира и англоезична програма за обучение по медицина на чуждестранни студенти. От 2006 г. всички абсолвенти получават европейско приложение към дипломите си, валидно за реализацията им във всички страни членки на ЕС.

Мисията на Факултета по медицина на МУ-Варна е насочена към обществените потребности и изисквания, като подготвя лекари, способни да прилагат успешно в реална обстановка придобитите знания и умения за опазване, възстановяване и укрепване здравето на обществото. Обучението във Факултета по медицина отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Сред ключовите приоритети при обучението на студентите са използването на високите технологии и на най-съвременни интерактивни модели на преподаване. Осигурени са високотехнологично оборудвани аудитории, лаборатории и учебни зали. Специално внимание и значителни средства се инвестират в приложението и развитието на методите за симулационно обучение, които предоставят възможност  обучаващите се да натрупат клиничен опит в контролирана и сигурна среда. Основна клинична база за обучение на студенти, специализанти и докторанти е УМБАЛ „Св. Марина" във Варна – най-голямата и най-модерната лечебно-диагностична структура в Североизточна България, разполагаща с апаратура от най-ново поколение. Бази за клинично обучение на МУ-Варна са и други болници в град Варна и страната, които осигуряват високопрофесионално и модерно обучение по офталмология, акушерство и гинекология, спешна медицина, пластична и възстановителна хирургия и други специалности. Чрез участие в европейски програми и на базата на двустранни договори факултетът е в сътрудничество с повече от 39 европейски медицински университети, факултети и научни организации, и поддържа активен международен обмен на преподаватели и студенти. На студентите от Факултета по медицина са осигурени богати възможности за извънаудиторни занимания и културен живот – модерна спортна база, професионални треньори, обучение по ветроходство, възможности и подкрепа за театрални, музикални и танцови изяви.

С твърдото убеждение, че науката е двигател на прогреса в обществото и трябва да бъде в полза на обществото, в МУ-Варна и Факултета по медицина се развива интензивна изследователска дейност. Очертани са научни приоритети, инвестират се значителни средства и се предоставят богати възможности на академичния състав, студенти, докторанти и специализанти да разработват своите научни идеи, и да участват в национални и международни научни събития и проекти. Библиотеката на университета, чрез електронни читални и дистанционни способи, осигурява достъп до най-добрите световни учебни и научно-информационни бази-данни.

Факултетът развива активна обществено-полезна дейност с провеждането на редица социални, здравни и информационни кампании, организирани от студенти и преподаватели. 

Информация за студенти

 

Декан на Факултет "Медицина"


Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.

Адрес: гр. Варна 9000

Ул. "Марин Дринов" 55

E-mail: yoto.yotov@mu-varna.bg 

Тел: +359 52 978 230, +3​59 52​ 677 008

Биография

Функции

Зам.-декан "Научна дейност и кариерно развитие" 

Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.

Адрес: гр. Варна 9000

Ул. "Марин Дринов" 55

E-mail: emil.kovachev@mu-varna.bg

Тел: 052/ 677 283

Биография


Зам.-декан "Учебна дейност, акредитация и качество"


Доц. д-р Мария Стоянова Димова–Милева, д.м.

Адрес: гр. Варна 9000

Ул. "Марин Дринов" 55

E-mail: maria.dimova@mu-varna.bg

Тел052/ 302 851

Биография