Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научноизследователски институт

Научноизследователският институт към МУ – Варна (НИМУ-Варна) е създаден с Постановление № 80 от 14 април 2016 г. на Министерски съвет на Република България.“ 

НИМУ-Варна е основно звено на университета за извършване на фундаментални, клинични и транслационни научни изследвания в приоритетните научни направления на МУ-Варна, които произтичат от националните научни приоритети в областите медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи, обществено здравеопазване и други интердисциплинарни области. НИМУ-Варна съдейства за прилагането и популяризирането на получените научни резултати, за да се подобрява човешкото здраве и здравеопазването като цяло. НИМУ-Варна работи за изграждане на авторитета на МУ-Варна като изследователски център с национално и европейско значение чрез значими  научни разработки.

НИМУ-Варна има 6 основни направления, съответни на научните приоритети на МУ-Варна (2021-2025) 

  • Направление „Хранене и качество на живот"
  • Направление „Имплантационна медицина и генетика"
  • Направление „Невронауки"
  • Направление „Онкология и редки заболявания"
  • Направление „Обществено здраве и мениджмънт на болести"
  • Направление „Биология на стволови клетки и трансплантология“