Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Автореферати и дисертации на МУ-Варна

Автореферати и дисертации 2015г.
Автореферати и дисертации 2014г.
Автореферати и дисертации 2013г.
Автореферати и дисертации 2012г.
Автореферати и дисертации 2011г.


2016 г.​
​ Д/616-092/А51

Александрова, Минка

Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и влиянието на мелатонина при модел на термична травма : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Минка Александрова ; Науч. ръководител Ганка Бекярова ; Рец. Адриана Бочева, Мария Цанева . – Варна : ФМ.- Патофизиология, 2016 г.

пълен текст ​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/614.2/В24      

Василева, Виржиния

Регионални неравенства в смъртността в България : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Виржиния Василева ; Науч. ръководител Искра Мирчева, Клара Докова ; Рец. Силвия Александрова-Янкуловска, Елена Шипковенска . – Варна ФОЗ.- Обществена и професионална организация на здравеопазването, 2016 г.

пълен текст ​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/615/Г37
          
Георгиева, Антоанета

Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в експериментални фармакологични проучвания : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Антоанета Георгиева ; Науч. ръководител Стефка Вълчева-Кузманова ; Науч. консултант Роман Ташев . – Варна : ФМ.- Фармакология, 2016 г.

пълен текст ​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.314/Г37  

Георгиев, Тихомир

   Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната имплантология : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор на науките" / Тихомир Георгиев ; Науч. ръководител Стефан Пеев ; Рец. Николай Попов, Петър Кавлаков, Ангелина Киселова-Янева . - Варна: ФДМ . - Хирургична стоматология, 2016 г. 


Д/616.8/Г37  

Георгиева-Христова, Дарина

   Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт - корелационни проучвания : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дарина Георгиева-Христова ; Науч. ръководител Силва Андонова ; Научно жури Николай Пенков, Ара Капрелян, Пламен Божинов, Силва Андонова, Мая Дановска-Младенова . - Варна : ФМ . - Неврология, 2016 г. 


Д/617.7/Д59  

Димитрова-Грозева, Елена

   Ретинопатия на недоносеното - регионални и национални характеристики и съвременен подход за решаване на проблема : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Димитрова-Грозева ; Науч. ръководител Христина Групчева ; Науч. консултант Жана Симова ; Рец. Ива Петкова, Геновева Алексиева . - Варна : ФМ. - Офталмология, 2016 г. 


Д/616.33/Д92  

Дукова, Деница

   Клинико-диагностични, терапевтични и прогностични аспекти на автоимунните чернодробни болести : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Деница Дукова ; Науч. ръководител Искрен Коцев ; Рец. Красимир Антонов, Иванка Маринова . - Варна : ФМ . - Гастроентерология, 2016 г. ​

Д/616.314/Д49

Джабалян, Карен

Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията :Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Карен Джабалян ; Науч. ръководител Цветан Тончев, Пламен Недев ; Рец. Димитър Атанасов, Димитър Калев . – Варна : ФДМ .- Хирургична стоматология, 2016 г.

пълен текст ​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката
 Д/61:33/Д73 
    
Докова, Анета

Концептуален модел за устойчиво управление на здравни проекти , базирани на общностно-академични партньорства : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анета Докова ; Науч. ръководител Тодорка Костадинова ; Рец. Емануела Мутафова, Невяна Фесчиева . – Варна : ФОЗ.- Обществено здравеопазване, 2016 г.

пълен текст ​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616-004/Д88

Дренска, Калина

Множествена склероза и коморбидност - влияние върху качеството на живот : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Калина Дренска ; Науч. ръководител Александра Цукева-Сантева, Иван Димитров ; Рец. Димитър Масларов, Ара Капрелян . – Варна : ФМ.- Неврология, 2016 г.

пълен текст ​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616-083/Е25
 
Егурузе, Катя

Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцином на гърдата : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Катя Егурузе ; Науч. ръководител Стоянка Попова ; Науч. консултант Димитър Калев ; Рец. Кънчо Чамов, Соня Тончева . – Варна : ФОЗ.- Здравни грижи, 2016 г.

пълен текст ​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/61:15/И22  

Иванова, Вероника

   Влияние на семейните отношения и на взаимоотношенията родител-дете върху тревожната експресия при деца в предучилищна възраст : Дисертационен труд за придобиване на общообразователна и научна степен "Доктор" / Вероника Иванова ; Науч. ръководител Иван Александров ; Рец. Петър Петров, Галя Герчева ; Научно жури Иван Александров, Петър Петров, Валери Стоянов, Галя Герчева, Красимир Марков . - Варна : ФМ . - Медицинска психология, 2016 г.

Д/57:61/И63   


Д/57:61/И63  

Ингилизова-Пенчева, Гергана

   Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцити и предимплантационни ембриони при пациентки с намален овариален резерв : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Ингилизова-Пенчева ; Науч. ръководител Добри Иванов, Емил Ковачев ; Рец. Илия Ватев, Иван Козовски . - Варна : ФФ . - Медицинска биология, 2016 г. ​

Д/616.34/К83   

Консулова-Кирова, Ася

Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с BEVACIZUMAB при метастатичен дебелочревен карцином : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Ася Консулова-Кирова ; Науч. ръководител Димитър Калев ; Рец. Красимир Иванов, Галина Куртева . – Варна : ФМ.- Онкология, 2016 г.

пълен текст ​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.8/К16   

Калевска, Евгения

   Интравенозна тромболиза при исхемичен мозъчен инсулт - клинични аспекти и корелационни зависимости : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Евгения Калевска ; Науч. ръководител Силва Андонова ; Научно жури Димитър Масларов, Ара Капрелян, Пламен Божинов, Силва Андонова, Мая Дановска-Младенова . - Варна : ФМ . - Неврология, 2016 г. 


Д/616.31/К82  

Константинова, Десислава

   Изследване на дъвкателната функция в експериментални и клинични условия : Дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Константинова ; Науч. ръководител Мариана Димова-Габровска ; Науч. консултант Стефка Иванова, Цвятко Атанасов ; Рец. Николай Попов, Стоян Кацаров . - Варна : ФДМ . - Ортопедична стоматология, 2016 г. 


Д/615.8/К92  

Кръстева-Русева, Марияна

   Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Марияна Кръстева-Русева ; Науч. ръководител Илия Тодоров ; Рец. Елена Илиева, Ара Капрелян . - Варна : ФОЗ . - Физиотерапия, курортология и рехабилитация, 2016 г.


Д/614.2/Л17  

Лалева, Красимира

   Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Красимира Лалева ; Науч. ръководител Лора Георгиева ; Рец. Стоянка Попова, Ванина Михайлова-Алакиди . - Варна : ФОЗ . - Управление на общественото здраве, 2016 г. 


Д/614/Н55  

Ненова, Гергана

   Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Гергана Ненова ; Науч. ръководител Тодорка Костадинова, Параскева Манчева ; Рец. Албена Керековска, Невяна Фесчиева . - Варна : ФОЗ . - Управление на общественото здраве, 2016 г. 

Д/616.314/Н56 

Ненчева-Свещарова, Савина

Приложение на нискоинтензитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни заболявания : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Савина Ненчева-Свещарова ; Науч. ръководител Цветан Тончев ; Рец. Тихомир Георгиев, Христина Лалабанова . – Варна : ФДМ .- Хирургична стоматология, 2016 г.

пълен текст ​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/61:15/Р12  

Радева, Татяна

   Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Татяна Радева ; Науч. ръководител Христо Кожухаров, Красимир Иванов ; Рец. Иванка Бончева, Павлина Петкова . - Варна : ФМ . - Медицинска психология, 2016 г. 

Д/618/С44  

Славчев, Станислав

   Ролята на радикалната хистеректомия с илиачна и/или парааортална лимфна дисекция за оптималната циторедукция при авансирал епителен яйчников карцином : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Станислав Славчев ; Науч. ръководител Славчо Томов ; Рец. Стефан Иванов, Чавдар Цветков . - Варна : ФМ . - Акушерство и гинекология, 2016 г. 


Д/617.7/Х79  

Христова, Елица

   Микроструктурни характеристики на промените в макулата при заболявания на ретината със социално значение : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елица Христова ; Науч. ръководител Зорница Златарова-Ангелова ; Рец. Ива Петкова, Христина Групчева ; Научно жури Ива Петкова, Христина Групчева, Виолета Чернодринска, Геновева Алексиева, Зорница Златарова-Ангелова . - Варна : ФМ . - Офталмология, 2016 г. 


Д/577.1/Х79  

Христова, Татяна

   Нови полимерни форми на паклитаксел. Синтез, охарактеризиране и антитуморна активност : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Татяна Христова ; Науч. ръководител Кольо Троев, Румяна Черкезова ; Рец. Добромир Енчев, Валерий Христов . - Варна : ФДМ . - Биоорганична химия, химия на природните вещества, 2016 г. ​2015г.​

​Д/616.6-006/А64             

Анакиевски, Деян

Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Деян Анакиевски ; Науч. ръководител Александър Хинев ; Рец. Чавдар Славов, Светослав Николов . - Варна : ФМ . - Урология, 2015 г. 

пълен текст ​                                                         автореферат + дисертация - налични в библиотеката​
Д/614.2/А64
    
Ангелова, Денислава

Възможности за управление на промяната в болницата чрез проекти и развитие на проектна култура (на примера на УМБАЛ "Св.Марина" ЕАД-Варна) : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Денислава Ангелова ; Науч. ръководител Тодорка Костадинова ; Науч. консултант Галина Петрова ; Рец. Ангел Мирчев, Александър Вълков .- Варна : ФОЗ .- Обществена и професионална организация на здравеопазването, 2015 г.

пълен текст ​                                                         автореферат + дисертация - налични в библиотеката​​
Д/611/А64
        
Ангелова, Меглена

Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Меглена Ангелова ; Науч. ръководител Ваня Горанова Стефовска, Антон Тончев ; Рец. Николай Лазаров, Стефан Сивков . – Варна : ФМ .-  Анатомия, Хистология, 2015 г.

пълен текст ​                                                         автореферат + дисертация - налични в библиотеката​

Д/616.33/А87 

Арнаудов, Пламен

   Рецидивна ингвинална херния - възможности за оперативно лечение : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Пламен Арнаудов ; Науч. ръководител Росен Маджов ; Рец. Дамян Дамянов, Бойко Коруков . - Варна : ФДМ . – Обща хирургия, 2015 г.

Д/616-083/А64

Ангелова, Светлана

Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели и дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните случаи : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Светлана Ангелова ; Науч. ръководител Соня Тончева, Методи Абаджиев ; Рец. Трифон Михайлов, Цветан Тончев . – Варна : ФОЗ .- Здравни грижи , 2015 г.

пълен текст                                                                  автореферат + дисертация - налични в библиотеката

​Д/616.8/А65      

Андонова-Атанасова, Силва

Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода от болестта : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Силва Андонова-Атанасова ; Рец. Екатерина Титянова, Димитър Минчев, Лиляна Хавезова . - Варна : ФМ . - Неврология, 2015 г.

пълен текст                                                                  автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.31/А66   

Андреева, Радосвета

Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители. : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Радосвета Андреева ; Науч. ръководител Ани Белчева, Христина Арнаутска ; Рец. Вера Крумова, Мария Куклева . – Варна : ФДМ .- Дентална медицина, 2015 г.

пълен текст                                                                  автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/618.1/Б42  
    
Бечев, Благовест

Клинично значение и място на лапароскопската миомектомия в съвременното лечение на миомната болест : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Благовест Бечев ; Науч. ръководител Явор Корновски, Никола Колев ; Рец. Стефан Иванов, Атанас Щерев, Стоимен Иванов, Елиан Рачев, Иван Костов . – Варна : ФМ.- Акушерство и гинекология, 2015 г.

пълен текст                                                                  автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.314/Б65

Борисова-Папанчева, Цветелина

Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Цветелина Борисова-Папанчева ; Науч. ръководител Владимир Панов, Стефан Пеев ; Науч. консултант Тихомир Георгиев . – Варна : ФДМ .- Дентална медицина, 2015 г.

пълен текст                                                                  автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616-092/Б78

Братоева, Камелия

Механизъм на хепатоцитно оцеляване при експериментален модел на неалкохолен мастен черен дроб и прием на антиоксиданти : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Камелия Братоева ; Науч. ръководител Ганка Бекярова, Мария Цанева ; Рец. Стефан Костянев, Александър Стойнев . – Варна : ФМ .- Патофизиология, 2015 г.

пъле​н текст    ​                                                              автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/577.1/В20

Ванкова, Деяна

Проучване ролята на генетични фактори и начин на живот за изявата на затлъстяване и метаболитен синдром в извадка от българската популация : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Деяна Ванкова ; Науч. ръководител Диана Иванова . - Варна : ФФ . - Биохимия, 2015 г.
 
пълен текст                                                                автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/615.8/В68     

Владева, Евгения

Ролята на физикалните фактори при консервативното лечение на синдрома на карпалния канал : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Евгения Владева ; Науч. ръководител Тодор Тодоров, Веселинка Несторова ; Рец. Елена Илиева, Златка Паскалева . - Варна : ФОЗ . - Физиотерапия и рехабилитация, 2015 г. 

пълен текст​                                                             автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/616-073/Г37 

Георгиев, Радослав

Магнитно-резонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка степента на дифузните глиални мозъчни тумори при възрастни : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Радослав Георгиев ; Науч. ръководител Боян Балев ; Рец. Васил Хаджидеков, Ара Капрелян, Боян Балев, Галина Кирова, Лъчезар Петров . - Варна : ФМ . - Медицинска радиология и ревматология, 2015 г.

пълен текст​                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​ Д/616.314/Г37
 
Георгиева, Калина

Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и цели плакови протези : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Калина Георгиева ; Науч. ръководител Методи Абаджиев, Ангелина Киселова-Янева ; Рец. Георги Тодоров, Цветан Тончев . – Варна : ФДМ .- Дентална медицина, 2015 г.

пълен текст​                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/616.24/Г37   

Георгиева, Нина

Белодробна перфузионна сцинтиграфия и РЕТ/СТ за прогноза и операбилност при карцином на белия дроб : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Нина Георгиева ; Науч. ръководител Боян Балев, Радослав Радев ; Рец. Ирена Костадинова, Анелия Клисарова . - Варна : ФМ . – Образна диагностика, 2015 г.

пълен текст                                                                              автореферат + дисертация - налични в библиотеката​​
​Д/616-074/Г41 

Герова, Даниела

Определяне на витамин D статус и значение на субоптималните нива на витамин D за хода на някои хронични заболявания : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Даниела Герова ; Науч. ръководител Бистра Галунска, Маргаритка Бончева . - Варна : ФОЗ . - Клинична лаборатория, 2015 г. 

пълен текст  ​                                                        автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​ Д/616.89/Д52
   
Джорджанова, Аделина

Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд - Варна, за периода от 2007 до 2012 година : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Аделина Джорджанова ; Науч. ръководител Петър Маринов, Добринка Радойнова ; Рец. Риналдо Шишков, Владимир Велинов . – Варна : ФМ .- Съдебна медицина, 2015 г.

пълен текст​                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката

​Д/61:54 /Д668 

Добрева, Диана

Мастноразтворими витамини в черноморски и сладководни риби : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Диана Добрева ; Науч. ръководител Мона Станчева, Бистра Галунска-Калчева ; Рец. Евгени Головински, Фани Рибарова . - Варна : ФФ . - Биоорганична химия, химия на природните ресурси, 2015 г.

пълен текст​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/340.6/Д73
    
Доков, Вилиям

Възможности за въвеждане на обективни критерии за определяне на "опасността за живота" при медико-биологичната квалификация на телесни повреди : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Вилиям Доков ; Науч. ръководител Добринка Радойнова ; Рец. Йонко Кунчев, Петко Лисаев . – Варна ФМ.- Съдебна медицина, 2015 г.

пълен текст​                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката


Д/614.2/Д85  

Драганова, Даниела

   Роля на медицинската сестра в екипа за комплексна рехабилитация на психично болни : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Даниела Драганова ; Науч. ръководител Соня Тончева, Николина Ангелова ; Рец. Риналдо Шишков, Невяна Фесчиева . - Варна : ФОЗ . - Управление на здравните грижи, 2015 г. 

​Д/615/Е97         

Ефтимов, Мирослав

Фармакологично проучване на ефекта на плодов сок от Aronia Melanocarpa в поведенчески модели при плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мирослав Ефтимов ; Науч. ръководител Стефка Вълчева-Кузманова, Роман Ташев ; Научно жури: Стефка Вълчева-Кузманова, Анна Беронова, Мария Желязкова-Савова, Галя Ставрева-Маринова . - Варна : ФМ . - Фармакология, 2015 г. 

пълен текст​                                                         автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.8/Е68  

Енчев, Явор

   Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията : Дисертационен труд за придобиване на научна степен "Доктор на науките" / Явор Енчев ; Научно жури Кирил Романски, Николай Габровски, Ара Капрелян, Христо Цеков, Кирил Георгиев, Христо Желязков, Стефан Вълканов . - Варна : ФМ . - Неврохирургия, 2015 г. 

Д/616.8-089/И52           

Илиев, Богомил

Ендоскоп-асистирана евакуация на интрацеребрални хематоми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Богомил Илиев ; Науч. ръководител Явор Енчев ; Научно жури: Ара Капрелян, Кирил Георгиев, Христо Желязков, Христо Цеков, Явор Енчев . - Варна : ФМ . - Неврохирургия, 2015 г. 

пълен текст​                                                       автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.31/К46  

Катрева-Бозукова, Ивета

   Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ивета Катрева-Бозукова ; Науч. ръководител Методи Абаджиев ; Рец. Христо Кисов, Цветан Тончев . - Варна : ФДМ. - Ортопедична стоматология, 2015 г. ​

​ Д/616-053.2/Л27   
          
Латева, Мина

Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мина Латева ; Науч. ръководител Виолета Йотова, Гриит Кардон ; Рец. Анелия Клисарова, Чайка Петрова . – Варна : ФМ.- Педиатрия, 2015 г.

пълен текст​                                                       автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/616-093/098/Л77      

Лодозова, Нели

Широкоспектърни бета-лактамаза произвеждащи микроорганизми, като причинители на уроинфекции при амбулаторни и хоспитализирани пациенти в детска възраст - характеристика и епидемиология : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нели Лодозова ; Науч. ръководител Красимир Методиев, Димитричка Близнакова ; Рец. Лилия Иванова, Пламен Ненков . - Варна : ФФ . - Микробиология, 2015 г. 

пълен текст​                                                        автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​ Д/617.7/М314 

Маринова, Теодора

Микроструктурен анализ на патологични структури в роговицата : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Теодора Маринова ; Науч. ръководител Христина Групчева ; Рец. Валентина Златева, Георги Йорданов . – Варна : ФМ.- Офталмология, 2015

пълен текст​                                                        автореферат + дисертация - налични в библиотеката г.


Д/616.31/М61  

Милчева, Нина

   Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нина Милчева ; Науч. ръководител Росица Кабакчиева ; Научно жури Наталия Гатева, Росица Стоилова, Снежана Топалова-Пиринска, Владимир Панов, Росица Кабакчиева . - Варна : ФДМ . - Детска стоматология, 2015 г. 

​ Д/616.9/М57    

Милева-Михайлова, Севда

 Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Севда Милева-Михайлова ; Науч. ръководител Маргарита Господинова, Бистра Галунска ; Рец. Майда Тихолова-Митова, Марияна Въртигова . - Варна : ФМ .- Инфекциозни болести, 2015 г.

пълен текст​                                                        автореферат + дисертация - налични в библиотеката г.​

Д/616.21/Н42  

Недев, Пламен

  Външен и вътрешен достъп при риносептопластика. Класически и съвременни хирургични техники при лечение на носните деформитети : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Пламен Недев ; Научно жури Диана Попова, Румен Бенчев, Веселин Павлов, Павел Димов, Николай Петков, Цветан Тончев, Димитър Марев . - Варна : ФМ . - Оториноларингология, 2015 г. 

​Д/616-058/Н75 Д/616-058/Н64

Николова, Силвия

Медико-географски неравенства при хора с увреждания в различна социо-икономическа среда: Далас, Тексас и Монтерей, Нуево Леон : Автореферат на дисертационен труд за признаване на образователна и научна степен "Доктор" / Силвия Николова ; Науч. ръководител Джон Брико, Клаудия Кампийо . - Варна : ФОЗ . - Социална медицина, 2015 .

пълен текст                                                  Дисертацията е защитена през 2013 г. в САЩ- налична в библиотеката

Д/616.314/П21  

Папанчев, Георги

   Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Георги Папанчев ; Науч. ръководител Тихомир Георгиев, Стефан Пеев ; Науч. консултант Николай Попов . - Варна : ФДМ . - Хирургична стоматология, 2015 г. 

​Д/577.1П131     Д/577.1/П13

Павлов, Данаил

Проучване на антиоксидантното, противовъзпалително и противодиабетно действие на екстракти от Cotinus Coggygria в експериментални модели с опитни животни и клетъчни култури : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Данаил Павлов ; Науч. ръководител Диана Иванова, Стефка Вълчева-Кузманова ; Научно жури: Диана Иванова, Марияна Филипова-Маринова, Татяна Влайкова, Татяна Янкова, Бистра Галунска-Калчева . - Варна : ФФ . - Биохимия, 2015 г.

пълен текст​                                                        автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/591.1/П30     

Пашалиева, Ирина

Мелатонин - инициирани ефекти върху пусковия механизъм на хемостаза у плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ирина Пашалиева ; Науч. ръководител Негрин Негрев ; Рец. Радомир Радомиров, Димитър Терзииванов . - Варна : ФМ . - Физиология на животните и човека, 2015 г. 

пълен текст​                                                    автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​ Д/577/П30    
     
Пашева, Милена

Проучване метаболитните ефекти на водно-алкохолни екстракти от дървесини с традиционно приложение в България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Милена Пашева ; Науч. ръководител Диана Иванова, Милка Нашар ; Рец. Татяна Влайкова, Татяна Янкова . – Варна : ФФ .- Биохимия, 2015 г.

пълен текст​                                                    автореферат + дисертация - налични в библиотеката


Д/616.31/П32  

Пеев, Стефан

   Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Стефан Пеев ; Науч. консултант Николай Попов ; Рец. Петър Кавлаков, Ангелина Киселова-Янева . - Варна : ФДМ . - Терапевтична стоматология, 2015 г. 

​ Д/614/С37
         
Симов, Максим

Предоставянето на зъботехнически услуги чрез работа в екип : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Максим Симов ; Науч. ръководител Соня Тончева, Цанка Дикова ; Рец. Стефан Сиромашки, Методи Абаджиев . – Варна : ФОЗ .- Здравни грижи, 2015 г.

пълен текст​                                                    автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/612/С702      

Станчева-Вълчева, Емилия

Експериментални доказателства за ерегулаторните ефекти на мелатонина върху коагулационната и антикоагулационна система у плъховете : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Емилия Станчева-Вълчева ; Науч. ръководител Негрин Негрев ; Рец. Радомир Радомиров, Тодор Ганчев . - Варна : ФМ . - Физиология на животните и човека, 2015 г. 

пълен текст                                                     автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/577:61/Т36   

Тасинов, Оскан

Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие на екстракти от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vivo : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Оскан Тасинов ; Науч. ръководител Диана Иванова ; Рец. Татяна Влайкова, Татяна Янкова . - Варна : ФФ . - Биохимия, 2015 г.

пълен текст                                                      автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.31/Т34  

Таргова-Димитрова, Теодора

   Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболявания : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Теодора Таргова-Димитрова ; Науч. ръководител Стефан Пеев, Димитричка Близнакова ; Рец. Емил Дянков, Ангелина Киселова-Янева . - Варна : ФДМ . - Терапевтична стоматология, 2015 г. 

Д/614.2/Т64      

Тодорова, Анна

Лекарствена употрба и ролята на фармацевтите за подобряване качеството на живот при деца с бронхиална астма : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анна Тодорова ; Науч. ръководител Искра Мирчева, Димитър Димитров ; Рец. Генка Петрова, Албена Керековска . – Варна : ФОЗ.- Обществена и професионална организация на здравеопазването, Фармацевтичен мениджмънт, 2015г.

пълен текст  ​                                                                              автореферат + дисертация - налични в библиотекатаг.

​Д/61:15/Т71     

Томчева, Стефанка

Динамика на формиране на агресивно поведение при 18-годишни ученици с регистрирани агресивни прояви в училище : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Стефанка Томчева ; Науч. ръководител Иванка Бончева, Мариана Арнаудова; Рец. Павлина Петкова, Риналдо Шишков . - Варна : ФМ . - Психиатрия, 2015 г.

пълен текст  ​                                                                              автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/616.8-089/Х253          

Ханджиев, Деян

Ангиогенеза при глиални мозъчни тумори : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Деян Ханджиев ; Науч. ръководител Георги Кючуков, Явор Енчев ; Научно жури: Кирил Романски, Ара Капрелян, Христо Цеков, Калоян Георгиев, Георги Кючуков . - Варна : ФМ . - Неврохирургия, 2015 г. 

пълен текст                                                         автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​ Д/616.89/Х74   

Хранов, Лъчезар

Проучвания върху някои клинични и психологични аспекти на биполярното афективно разстройство : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Лъчезар Хранов ; Науч. ръководител Риналдо Шишков ; Рец. Иван Миланов, Петър Маринов . – Варна : Психиатрия, 2015 г.


пълен текст                                                         автореферат + дисертация - налични в библиотеката

​ Д/617-089.5/Ц30            

Цветанова, Камелия

 Многоаспектен сравнителен анализ на някои периоперативни показатели при някои лапароскопски и роботизирани онкогинекологични операции : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Камелия Цветанова ; Науч. ръководител Вилиян Платиканов, Мария Атанасова ; Рец. Чавдар Стефанов, Атанас Темелков . – Варна : Анестезиология, 2015 г.

пълен текст                                                         автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/614.2/Ц34    

Цветкова, Антоанета

Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти, отпускани без рецепта : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Антоанета Цветкова ; Науч. ръководител Емануела Мутафова, Димитър Димитров ; Рец. Евгения Делчева, Валентина Петкова . - Варна : ФОЗ . - Икономика и управление на здравеопазването, 2015 г. 

пълен текст ​                                                            автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/614/Ц34  

Цветкова, Тамара

   Значението на семейната среда при отглеждане на деца със специални нужди от 0 до 6 години : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Тамара Цветкова ; Науч. ръководител Соня Тончева ; Рец. Георги Колев, Невяна Фесчиева . - Варна : ФОЗ . - Управление на здравните грижи, 2015 г. ​

Д/617/Ч71       
  
Чернополски, Пламен

Палиативни интервенции при малигнен иктер : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Пламен Чернополски ; Науч. ръководител Росен Маджов, Илко Плачков ; Рец. Радослав Гайдарски, Виолета Маринова . – Варна : ФМ .-  Хирургия, 2015 г.

пълен текст                                                         автореферат + дисертация - налични в библиотеката


2014г.

Д/616.8/А80      

Арабаджиева, Даниела

Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечно-съдови и метаболитни заболявания : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Даниела Арабаджиева ; Науч. ръководител Ара Капрелян, Жанета Георгиева ; Рец. Лъчезар Трайков, Димитър Масларов . - Варна : ФМ . - Неврология, 2014 г.

пълен текст                                                             автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/616.13/А64  

Ангелов, Ангел

ЕВЛА (ELVeS) Ендовенозна лазерна аблация на разширени вени - анализ на резултатите според дължината на вълната и вида на влакното : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност "Сърдечно-съдова хирургия" / Ангел Ангелов ; Науч. ръководител Веселин Петров ; Рец. Марио Станкев, Васил Червенков, Димитър Петков . - Варна : ФМ . - Сърдечно-съдова хирургия, 2014 г. 

пълен  текст                                                                             автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/616.895/А78

Апостолов, Живко

За някои измерения на мозъчната асиметрия при шизофрения : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Живко Апостолов ; Науч. ръководител Христо Кожухаров, Златислав Стоянов . - Варна : ФМ . - Психиатрия, 2014 г. 

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.12/А931          

Атанасов, Атанас

Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Атанас Атанасов ; Науч. ръководител Атанас Пенев, Йото Йотов ; Рец. Николай Пенков, Светослав Георгиев . - Варна : ФМ . - Кардиология, 2014 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.1/А93     

Атанасова, Антония

Клинична оценка на пациентите с язвен колит - съвременен подход : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Антония Атанасова ; Науч. ръководител Искрен Коцев ; Рец. Симеон Стойнов, Пламен Пенчев . - Варна : ФМ . - Гастроентерология, 2014 г. 

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката

​Д/614.2/А93     

Атанасова, Елка

Формални и неформални потребителски плащания за публични здравни услуги в България : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Елка Атанасова ; Науч. ръководител  В. Грот, Милена Павлова, Емануела Мутафова ; Рец. Х. Масен ван ден Бринк, Х. Бранд, Албена Керековска, С. Коева, Д. А. М. Марсе . - Варна : ФОЗ . - Обществено здравеопазване, 2014 г.    

пълен текст                                                                                            автореферат  +  хабилитационен  труд
Д/614/А931   

Атанасова-Пийтърсе, Десислава

Въвличане на гражданите във вземане на решения свързани със здравеопазването на местно ниво : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Атанасова-Пийтърсе ; Науч. ръководител Стоянка Попова, Албена Керековска ; Рец. Невена Фесчиева, Асен Петков . - Варна : ФОЗ . - Социална медицина, 2014 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/616.314/Б24

Балчева-Енева, Миглена

Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Миглена Балчева-Енева ; Науч. ръководител Ангелина Киселова-Янева, Георги Николов ; Рец. Богдан Петрунов, Георги Христов . - Варна : ФДМ . – Дентална медицина, 2014 г. 

пълен текст                                                                                автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.36/Б32 

Бекярова, Ганка

Проучване на някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес в условията на експериментална термична травма и ролята на мелатонина в хепатопротекцията : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Ганка Бекярова ; Научно жури Стефан Костянев, Александър Стойнев, Негрин Негрев, Румяна Бакалова-Желева, Адриана Бочева, Христо Чучков, Татяна Янкова . - Варна : ФМ . - Патофизиология, 2014 г.

пълен текст                                                                                  автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.33/Б65  

Борисов, Десимир

Ендоскопична диагностика и лечение на болни със синдрома на мелори - вайс, усложнен с кръвотечение : Автореферат на дисертация за придобиване на научна степен кандидат на медицинските науки / Десимир Борисов ; Науч. ръководител С. Волков ; Науч. консултант Г. Титова . - Москва : ФМ . - Хирургия, 2001 г.   

пълен текст                                                                                   автореферат + дисертация - налични в библиотеката

​Д/616-074/Б71

Бочева, Яна

Предиктивна стойност на някои туморни маркери при проследяване на онкоболни - верифициране с FDG PET/CT : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Яна Бочева ; Науч. ръководител Анелия Клисарова, Маргаритка Бончева ; Рец. Красимира Икономова, Димитър Калев . - Варна : ФОЗ . - Клинична лаборатория, 2014 г. 

пълен текст                                                                                  автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/616-091/В24

Василева, Катарина

Въздействието на вентрикуларните помощни устройства преди трансплантация върху морфологичните параметри при сърдечните алографти : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Катарина Василева ; Рец. Ханс Гуски, Красимир Методиев, Мария Цанева . - Варна : ФМ . – Патологична анатомия, 2014 г. 

пълен текст                                                                                  автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.8-089/В93  

Вълков, Илия

Лека и средна степен на черепно-мозъчна травма. Когнитивен P300 потенциал за оценка на изхода : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Илия Вълков ; Науч. ръководител Кирил Романски, Бойко Стаменов, Филип Филипов . - Варна : ФМ . - Неврохирургия, 2014 г.

пълен текст                                                                                  автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/615/В95     

Вълчева-Кузманова, Стефка

Психофармакологични и органопротективни ефекти на плодов сок от ARONIA MELANOCARPA в експериментални фармакологични проучвания : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор на науките" / Стефка Вълчева-Кузманова ; Рец. Радомир Радомиров, Мила Власковска, Мария Желязкова-Савова . - Варна : ФМ . - Фармаколог, 2014 г.

пълен текст                                                                                   автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/616.1/Г22      

Ганчева-Томова, Диана

Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Диана Ганчева-Томова ; Науч. ръководител Искрен Коцев ; Научно жури Людмила Танкова, Иванка Маринова, Димитър Таков, Искрен Коцев, Мария Атанасова . - Варна : ФМ . - Гастроентерология, 2014 г. 

пълен текст                                                                                    автореферат + дисертация - налични в библиотеката 
​Д/612.46/Д47  

Дечева-Икономова, Любка

Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин D върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Любка Дечева-Икономова ; Науч. ръководител Златислав Стоянов, Добрин Паскалев ; Рец. Радослав Гърчев, Васил Тодоров . - Варна : ФМ . – Физиология и патофизиология, 2014 г. 

пълен текст                                                                                     автореферат + дисертация - налични в библиотеката 
Д/616.211/Д59          

Димитрова-Банска, Светла

Съвременни методи за оперативно лечение на разстройствата на дишането по време на сън : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Светла Димитрова-Банска ; Науч. ръководител Пламен Недев, Антон Тончев ; Рец. Румен Бенчев, Димитър Марев, МУ-Варна . - Варна : ФМ . - Оториноларингология, 2014 г.

пълен текст                                                                                      автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.314-002/Д719    

Дойчинова, Мая

Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични изследвания) : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор по медицина" / Мая Дойчинова ; Науч. ръководител Славчо Димитров ; Рец. Радосвета Василева, Веселин Късовски . - Варна : ФДМ . - Дентална медицина, 2014 г.

пълен текст​                                                        автореферат + дисертация - налични в  библиотеката
Д/617-089.5/И22            

Иванова-Събева, Бо​ряна

Динамика на коагулационния статус при чернодробни резекции по повод на колоректални метастази - анестезиологични проблеми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Боряна Иванова-Събева ; Науч. ръководител Вилиян Платиканов, Ивайло Въжаров ; Рец. Димитър Карадимов, Чавдар Стефанов . - Варна : ФМ . - Анестезиология и интензивно лечение, 2014 г. 

пълен текст​                                                                автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.8-089/К16  

Калевски, Светослав

Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор на науките" / Светослав Калевски ; Научно жури Марин Маринов, Петър Вълканов, Ара Капрелян, Борислав Китов, Васил Каракостов, Тихомир Ефтимов, Стефан Станчев . - Варна : ФМ . - Неврохирургия, 2014 г.

пълен текст                                                                                     автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.33/.34/К571

Кирилова-Кръстева, Таня

Клинична стойност на ендосонографията при диагностиката и стадирането на ректалния карцином : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Таня Кирилова-Кръстева ; Науч. ръководител Искрен Коцев, Валентин Игнатов ; Рец. Симеон Стойнов, Людмила Танкова . - Варна : ФМ . - Гастроентерология, 2014 г.

пълен текст                                                                                      автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/618/К78  

Колев, Николай

Биохимични промени и трансвагинална ехография при предтерминно раждане : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Николай Колев ; Науч. ръководител Стефан Иванов, Емил Ковачев ; Рец. Иван Козовски, Иван Костов . - Варна : ФМ . - Акушерство и гинекология, 2014 г.

пълен текст                                                                                      автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/617.7/Л95  

Любенова, Весела

Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Весела Любенова ; Науч. ръководител Христина Групчева . - Варна : ФМ . - Офталмология, 2014 г.

пълен текст                                                                                      автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/611-013/М314  

Маринова, Десислава

Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък на възрастни примати : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Маринова ; Науч. ръководител Антон Тончев, Ваня Стефовска ; Науч. консултант Тецумори Ямашима ; Рец. Стефан Сивков, Николай Лазаров . - Варна : ФМ . - Анатомия, хистология и цитология, 2014 г.

пълен текст                                                                                      автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/577.1/М49                                                                                                                                     

Мерджанова, Албена

Мастнокиселинен състав на черноморски и сладководни риби : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Албена Мерджанова ; Науч. ръководител Любомир Македонски ; Рец. Магдален Златанов, Антоанета Желева . - Варна : ФФ . - Биоорганична химия, 2014 г.

пълен текст                                                                                     автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.89/М768

Мишева, Анета

Личности и предиктори за поява на прехипертония : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анета Мишева ; Науч. ръководител Риналдо Шишков, Иванка Бончева ; Рец. Павлина Петкова, Петър Маринов . - Варна : ФМ . - Психиатър, 2014 г.

пълен текст                                                                                     автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.12/Н418 

Негрева, Мария

Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Негрева ; Науч. ръководител Светослав Георгиев, Атанас Пенев ; Рец. Федя Николов, Жанета Тянева . - Варна : ФМ . - Кардиология, 2014 г. 

пълен текст                                                                  автореферат + дисертация - налични в библиотеката
​Д/617.7/Н56     

Ненчева, Бинна

Слепота и слабо зрение в източна България - съвременен подход : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Бинна Ненчева ; Науч. ръководител Борислав Дъбов ; Рец. Христина Групчева, Ива Петкова . - Варна : ФМ . - Офталмология, 2014 г. 

пълен текст                                                                                    автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/64:54/П172   

Панайотова,Веселина

Определяне на биологично активни вещества в черноморски водорасли : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Веселина Панайотова ; Науч. ръководител Мона Станчева ; Рец. Ирина Караджова, Гинка Антова . - Варна : ФФ . - Биоорганична химия, химия на природните ресурси, 2014 г. 

пълен текст​                                                                    автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.8-089/П32  

Пеев, Николай

Прогностични фактори при хирургично лечение на пациентите с мозъчни метастази : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Николай Пеев ; Науч. ръководител Светослав Калевски ; Рец. Петър Вълканов, Тихомир Евтимов . - Варна : ФМ . - Неврохирургия, 2014 г.

пълен текст                                                                                    автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/617-089.8/П47      
       
Петров, Дилян

Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дилян Петров ; Науч. ръководител Красимир Иванов, Веселин Петров ; Рец. Дамян Дамянов, Тома Пожарлиев . – Варна : ФМ.- Хирургия, 2014 г.

пълен текст                                                                                    автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/613/П76

Попова, Светлана

Личностни ресурси за по-високи нива на субективно благополучие и промоция на здравето : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Светлана Попова ; Науч. ръководител Т. Димитрова, Албена Керековска ; Рец. Тодор Ганчев, Б. Минчев . - Варна : ФФ . - Хигиена и здравеопазване, 2014 г.

пълен текст                                                                                     автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/614/Р154       

Радкова, Диана

Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Диана Радкова ; Науч. ръководител Иванка Бончева, Маргарита Господинова ; Рец. Риналдо Шишков, Лилия Пекова . - Варна : ФОЗ . - Обществено здравеопазване, 2014 г. 

пълен текст                                                                   автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.33/.34 /С65

Стамболийска, Миглена

Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylory : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Миглена Стамболийска ; Науч. ръководител Искрен Коцев ; Рец. Симеон Стойнов, Иванка Маринова . - Варна : ФМ . - Гастроентерология, 2014 . - 76 с. : с ил. ; 22 см.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.6/С43  

Славов, Милен

   Експериментална обструкция на отводящите семенни пътища при заек: влияние на обструкцията върху еякулатните параметри, тестикуларната морфология и експресията на различни ядрени протеини : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Милен Славов . - Варна : ФМ, 2014 . - 68 с. : с ил. ; 21 см

Д/616.8-089/Х27  

Харитонов, Димитър

Съвременно хирургично лечение на субаксиални цервикални травми : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор на науките" / Димитър Харитонов ; Науч. ръководител Светослав Калевски ; Рец. Петър Вълканов, Борислав Китов . - Варна : ФМ . - Неврохирургия, 2014 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката

​Д/613.2/Х79     

Христова, Дарина

Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дарина Христова ; Науч. ръководител Теодора Димитрова, Клара Докова . - Варна : ФФ . - Хигиена и здравеопазване, 2014 г. 

пълен текст                                                                                 автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.69/Ц34  

Цветков, Кремен

Биопсията на тестисите при инфертилни мъже: диагностично-клинични аспекти във връзка със съвременните репродуктивни технологии : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор на науките" / Кремен Цветков ; Науч. ръководител Емил Ковачев ; Рец. Стоимен Иванов, Стефан Иванов . - Варна : ФМ . - Акушерство и гинекология, 2014 г.

пълен текст                                                                                 автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/616.12-053.2/Ш62

Шивачев, Петър

Критични вродени сърдечни малоформации в Североизточна България : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Петър Шивачев ; Науч. ръководител Лъчезар Маринов, Маргарита Цонзарова . - Варна : ФМ . - Кардиология, 2014 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
 Д/616.311/Ш662           

Шиндялова, Регина

Имедиатно натоварване на аксиални и наклонени дентални импланти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Регина Шиндялова ; Науч. ръководител Васил Свещаров, Тихомир Георгиев Рец. Цветан Тончев, Емил Сарачев . - Варна : ФДМ . - Дентална медицина, 2014 г. 

пълен текст                                                                        автореферат + дисертация - налични в библиотеката

Д/617/Щ382  

Щерев, Щерю

Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Щерю Щерев ; Науч. ръководител Красимир Иванов, Веселин Петров ; Рец. Бойко Коруков, Красимир Василев . - Варна : ФМ . - Хирургия, 2014 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката

2013г.
Д/616.366/Б572              

Божков, Васил

Диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с холангит : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Васил Божков ; Науч. ръководител Росен Маджов . - Варна : ФМ . - Хирургия, 2013 . - 64 см. с: с ил. ; 21 см.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.43/.47/Б734        

Бояджиева, Мила

Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мила Бояджиева ; Науч. ръководител Владимир Христов, Светослав Георгиев ; Рец. Цветалина Танкова, Владимир Христов . - Варна : ФМ . - Ендокринология, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/614/В201      

Ванкова, Десислава

Качество на живот, свързано със здравето в общността : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Ванкова ; Науч. ръководител Албена Керековска, Тодорка Костадинова ; Рец. Елена Шипковенска, Невена Фесчиева . - Варна : ФОЗ . - Социална медицина, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/37:616.31/В22            

Варнева, Михаела

Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на "Професионален бакалавър" по специалност "Зъботехника" : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Михаела Варнева ; Науч. ръководител Соня Тончева ; Консултант Методи Абаджиев ; Рец. Стоянка Попова, Недялка Кръстева . - Варна : ФОЗ . - Здравни грижи, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/547/Г371       

Георгиева, Станислава

Определяне на остатъчни хлорорганични замърсители в черноморски риби : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и квалификационна степен "Доктор" / Станислава Георгиева ; Науч. ръководител Мона Станчева . - Варна : ФФ . - Биоорганична химия, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/61:15/Е641   

Енев, Свилен

Специфика на преживяване и поведение на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Свилен Енев ; Науч. ръководител Иванка Бончева, Георги Попов ; Рец. Ваня Матанова, Риналдо Шишков . - Варна : ФМ . - Психолог, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/577.1/И22    

Иванова, Диана

Антиоксидантна активност на български лечебни растения и свързани с нея биологични ефекти : Автореферат надисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор на биологическите науки" / Диана Иванова ; Рец. Емануил Гачев, Майя Стойнева, Татяна Влайкова . - Варна, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/618/И929      

Исмаил, Елиз

Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка IB1 стадий : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елиз Исмаил ; Науч. ръководител Явор Корновски ; Рец. Славчо Томов, Елена Димитракова . - Варна : ФМ . - Акушерство и гинекология, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/618.1/К638   

Кленске, Юлия

Глобалното аблацио на еднометриума на матката по метода на златната мрежа (Nova Sure) като нов органосъхраняващ оперативен метод при дисфункционални маточни кръвотечения : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Юлия Кленске ; Науч. ръководител Стефан Иванов, Явор Корновски ; Рец. Стоимен Иванов, Стоян Танчев . - Варна : ФМ . - Акушерство и гинекология, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.351-006/К78       

Колев, Никола

Рак на ректума - съвременно хирургично поведение : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на медицинските науки" / Никола Колев . - Варна : ФМ . - Хирургия, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/618.1/К856   

Корновски, Явор

Хирургично лечение при инвазивен рак на маточната шийка - място, значение, съвременни аспекти : Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Явор Корновски ; Рец. Григор Горчев, Славчо Томов, Надежда Хинкова . - Варна : ФМ . - Акушерство и гинекология, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.89/М256              

Мандова, Райна

Проспективно, лонгитудинално проучване на произхода, спецификата и значението на резидуалните депресивни симптоми (с фокус подпрагови симптоми) при рекурентна и биполярна депресия : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Райна Мандова ; Науч. ръководител Георги Попов . - Варна : ФМ . - Психиатрия, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/61:34/М287 

Манчева, Параскева

Правно съзнание за легализиране на евтаназията и качество на живот при полиморбидни пациенти с трайно намалена работоспособност : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Параскева Манчева ; Науч. ръководител Валентина Маджова, Албена Керековска . - Варна : ФОЗ . - Обща медицина, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616-006/М314            

Маринова-Брайнова, Лена

Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори : Авторефетат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор на медицинските науки" / Лена Маринова-Брайнова ; Рец. Татяна Хаджиева, Марианна Янева, Искра Христозова . - Варна : ФМ . - Рентгенология, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.1-089/П17            

Панайотов, Пламен

Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична исхемична митрална регургитация (изследване на влиянието на пластиката на митралната клапа върху обратното ремоделиране на левите сърдечни кухини : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор " / Пламен Панайотов ; Науч. ръководител Генчо Начев, Радослав Радев . - Варна : ФМ . - Сърдечно-съдова хирургия, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/614/П34        

Пенева, Станислава

Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациента в условията на съвременното здравеопазване : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Станислава Пенева ; Науч. ръководител Соня Тончева ; Рец. Стоянка Попова, Невена Фесчиева . - Варна : ФОЗ . - Здравни грижи, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Русева, Десислава

Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Десислава Русева ; Науч. ръководител Иванка Бончева ; Рец. Риналдо Шишков, Павлина Петкова . - Варна : ФМ . - Психиатрия, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.43/.47/С358        

Сидерова, Мира

Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография - нови диагнодтични възможности в уточняването на тиреоидните възли : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мира Сидерова ; Науч. ръководител Кирил Христозов ; Рец. Здравко Каменов, Иван Цинликов . - Варна : ФМ . - Ендокринология и болести на обмяната на, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/612/С833      

Стоянов, Златислав

Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за произхода и свързани психофизиологични феномени : Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Златислав Стоянов ; Научно жури Боряна Пирьова, Радослав Гърчев, Лилия Витанова, Галя Герчева, Валери Стоянов, Негрин Несторов Негрев, Маргарита Стефанова . - Варна : ФМ . - Физиология, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/614/У98         

Ушева, Наталия

Успешно кърмене и захранване на децата-съвременни тенденции, проблеми и възможности за решаването им : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Наталия Ушева ; Науч. ръководител Стоянка Попова ; Рец. Емилия Христова, Гена Грънчарова . - Варна : ФОЗ . - Социална медицина, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/617/Ф50         

Филипов, Орлин

Двупланова двуопорна винтова фиксация (BDSF) при фрактури на бедрената шийка : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Орлин Филипов ; Науч. ръководител Руслан Попстефанов ; Консултант Аспарух Аспарухов . - Варна : ФМ . - Ортопедия и травматология, 2014 г.

пълен текст ​                                                                    автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616-002.5/Ц175         

Цанкова, Габриела

Възможни асоциации между заболеваемостта от туберкулоза в регион Варна и ефекта от приложената BCG ваксина : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Габриела Цанкова ; Науч. ръководител Красимир Тихомиров Методиев, Бисера Юстиниянова ; Рец. Пламен Ненков, Лилия Иванова . - Варна : ФФ . - Предклинични и клинични науки, 2013 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
2012г.
Д/617.3/А788  

Апостолов, Павлин

Външна фиксация при тазови фрактури : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" / Павлин Апостолов ; Науч. ръководител Дико Бошнаков ; Рец. Дико Бошнаков, Андрей Йотов . - Варна : ФМ . - Ортопедия, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.8/Б621   

Бонева-Борисова, Надежда

Изследване експресията на свързващите мастни киселини протеини в условията на неврогенеза при примати : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Надежда Бонева-Борисова ; Науч. ръководител Антон Тончев, Надежда Делева ; Консултант Тецумор Ямашима ; Рец. Димитър Минчев, Н. Лазаров . - Варна : ФМ . - Неврология, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/617.3/Б93     

Бърнев, Мартин

Лечение на руптури на Ахилесовото сухожилие с модифициран перкутанен шев : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Мартин Бърнев ; Науч. ръководител Руслан Попстефанов ; Рец. П. Н. Тивчев, Димитър Енчев Камбуров . - Варна : ФМ . - Ортопедия, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.8/Д191  

Дановска-Младенова, Мая

Про-антиоксидантен статус на кръвта на болни с остър паренхимен мозъчен кръвоизлив - възможна връзка с неврологичния дефицит и клиничен изход : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" / Мая Дановска-Младенова ; Науч. ръководител Бойко Стаменов ; Рец. Екатерина Титянова, Силва Андонова-Атанасова . - Варна : ФМ . - Неврология, 2012 . - 62 с. ; с ил. ; 20 см.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/61:15/Д589  

Димитрова, Диана

Преживяване на страх от раждането и пренатална подготовка : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Диана Димитрова ; Науч. ръководител Иванка Бончева, Валентина Маджова ; Рец. Галя Герчева-Несторова, Анжелика Велкова . - Варна : ФМ . - Психология, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616-073/Д575             

Димитрова, Живка

Метаболитна радиофармацевтична терапие с 89-SR (metastron) при болезнени костни метастази : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Живка Димитрова ; Науч. ръководител Анелия Клисарова ; Рец. Димитър Цингилев, Тошко Петров . - Варна : ФМ . - Рентгенология, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/614:388.24/Д58         

Димитрова, Мила

Модел за диагностичен анализ на дейността на болницата с оглед оптимизиране на нейното управление : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" / Мила Димитрова ; Науч. ръководител Емануела Мутафова ; Рец. Стефан Гладилов, Тодор Ненов . - Варна : ФОЗ . - Организация и управление, 2012 г.

пълен текст                                                                                                                автореферат - налични в библиотеката
Д/616.65/Е224 

Евтимов, Николай

Системен възпалителен отговор при лапароскопска и класическа радикална простатектомия при карценом на простатната жлеза. Хирургично и функционално сравнение : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор" / Николай Евтимов ; Науч. ръководител Лидия Дунова Петкова ; Рец. Димитър Младенов, Цветин Генадиев . - Варна : ФМ . - Урология, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.36/И21  

Иванов, Георги

Съвременен подход при диагностика и хирургично лечение на чернодробната ехинококоза при деца и възрастни : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор" / Георги Иванов ; Науч. ръководител Николай Колев, Валентин Игнатов ; Консултант Красимир Иванов . - Варна : ФМ . - Хирургия, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616-056.25/Й853       

Йотова, Виолета

Общо и абдоминално затлъстяване - пренатални и постнатални влияния. Значение за повишения рисков профил от детска възраст. : Автореферат на дисертационен тръд за присъждане на научна степен "доктор на науките" / Виолета Йотова ; Научно жури Сабина Захариева, Емилия Христова, Румяна Рахнева, Калинка Коприварова, Чайка Петрова, Кирил Христозов, Иван Гълъбов . - Варна : ФМ . - Педиатрия, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.8/К591   

Киров, Филип

Прогностично значение на структурата на съня при остри нарушения на мозъчното кръвообращение : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" / Филип Киров ; Науч. ръководител Димитър Минчев, Ара Капрелян . - Варна : ФМ . - Неврология, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/340.6/К78     

Колев, Янко

Приложение на Diptera при съдебно-ентомологично определяне давността на смъртта в България : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" / Янко Колев ; Науч. ръководител Добринка Радойнова ; Рец. Петко Лисаев, Ирина Бурулянова . - Варна : ФМ . - Съдебна медицина, 2012 г.

пълен текст                                                                                                                   автореферат - налични в библиотеката
Д/616.6/М25   

Манандхар, Амар

Идентификация на субтиповете мускаринови рецептори в мехурната лигавица и проучване на влиянието на уротела върху детрузорния контрактилитет IN VITRO : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Амар Манандхар ; Науч. ръководител Лидия Дунова Петкова ; Рец. Чавдар Славов, Д. Младенов . - Варна : ФМ . - Урология, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.89/Н33  

Нацов, Иво

Клинико-епидемиологично, психометрично и здравно-икономическо проучване на пациенти с мултиплен соматоформентен синдром в общата практика : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Иво Нацов ; Науч. ръководител Лъчезар Хранов, Риналдо Шишков . - Варна : ФМ . - Психиатрия, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/612/Н418      

Негрев, Негрин Несторов

Тироидната хормонална ос - значим регулатор на хемостазата : Автореферат на на дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Негрин Несторов Негрев ; Рец. Радомир Радомиров, Александър Стойнев, Димитър Терзииванов . - Варна : ФМ . - Физиология, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616-036/П174             

Пандова, Майя

Епидемиология на слепотата и слабото зрение в националното население на Кувейт : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" / Майя Пандова ; Рец. Е. Шипковенска, Борислав Дъбов . - Варна : ФОЗ . - Социална медицина, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/614:33/П472

Петрова, Галина

Стратегически избор и модел за интегрирани здравни грийи в Република България в условията на членството ни в Европейския съюз : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна иобразователна степен "доктор" / Галина Петрова ; Науч. ръководител Тодорка Костадинова . - Варна : ФОЗ . - Здравен мениджмънт, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/612.1/Р942   

Русева, Боряна

Селен и функционално състояние на съдовата стена при нормо- и хипертензия - експериментални проучвания : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научната специалност "Физиология на животните и човека" / Боряна Русева ; Науч. ръководител Мария Иванова Георгиева, Фани Рибарова ; Рец. Тодор Ганчев, Денко Страшимиров . - Варна : ФМ . - Физиология, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/577.1/С702   

Станчева, Мона

Устойчиви органични замърсители и тежки метали в черноморски риби : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на химическите науките" / Мона Станчева . - Варна : ФФ . - Биохимия, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.351-006/Т723     

Тонев, Антон

Комплексен подход за откриване, стадиране и ендоскопско радикално лечение на ректални аденоми и ранни аденокарциноми : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" / Антон Тонев ; Науч. ръководител Валентин Игнатов, Николай Колев . - Варна : ФМ . - Хирургия, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/614/Т968       

Търпоманова, Цветелина

Развитие на системата за лечение на зависимости - създаване и управление на мрежа от структури в Община Варна : Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Цветелина Търпоманова ; Науч. ръководител Емануела Мутафова, Риналдо Шишков . - Варна : ФОЗ . - Обществено здравеопазване, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д616/Ш571       

Шербанова, Теодора

Периоперативен делир при ортопедично-травматологични пациенти : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Теодора Шербанова ; Науч. ръководител Вилиян Платиканов ; Консултант Риналдо Шишков, Анжелика Велкова ; Рец. Д. Карадимов, Чавдар Стефанов . - Варна : ФМ . - Анестезиология, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.895.8/Ш659        

Шишков, Риналдо

Някои патогенетични аспекти на параноидната шизофрения : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките" / Риналдо Шишков . - Варна : ФМ . - Психиатрия, 2012 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
2011г.
Д/616/Б71         

Бочев, Павел

Приложение на нуклеарно-медицинските методи в диагностиката на мозъчните тумори : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Павел Бочев ; Науч. ръководител Анелия Клисарова, Ара Капрелян ; Рец. Ирена Костадинова, М. Гарчева . - Варна : ФМ . - Рентгенология, 2011 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.12-008/В655       

Витлиянова, Катерина

Проспективно проучване на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност: характеристика, биомаркери и прогноза : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор" на медицинските науки / Катерина Витлиянова . - Варна : ФМ . - Кардиология, 2011 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.12/К24   

Каназирев, Бранимир

Преживяемост и прогноза при пациенти със сърдечна недостатъчност и нарушена левокамерна систолна и сигментна функция : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Бранимир Каназирев ; Науч. ръководител Жанета Георгиева ; Рец. Атанас Пенев, Николай Пенков . - Варна : ФМ . - Кардиология, 2011 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/577.1/К60     

Киселова-Кънева, Йоана

Проучване на антиоксидантната активност на български лечебни растения : Автореферат на дисертацияонен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Йоана Киселова-Кънева ; Науч. ръководител Татяна Янкова, Диана Иванова ; Рец. Татяна Влайкова, Стефка Вълчева-Кузманова ; Консултант Михаела Брату . - Варна : ФФ . - Биохимия, 2011 г.

пълен текст                                                                                                                автореферат - налични в библиотеката
Д/611/П131      

Павлов, Стоян

Ефект на променената тригеминална сетивност върху прорастването на аксонални колатерали, качеството на мускулната реинервация и възстановяването на координирани моторни функции след прерязване на лицевия нерв при възрастни плъхове : Автореферат на дисертациионен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" / Стоян Павлов ; Науч. ръководител Дойчин Ангелов, Минко Минков ; Рец. Христо Чучков, Димка Хинова-Палова . - Варна : ФМ . - Анатомия, 2011 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/ 616.61/Р12  

Раданова, Мария Атанасова

Проучване на молекулни ефекти от инхибирането на С1q при болни с лупосен нефрит : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Мария Атанасова Раданова ; Науч. ръководител Диана Иванова, В. Икономов ; Консултант Б. Делийска ; Рец. Добрин Паскалев, Димитър Ковачев . - Варна : ФМ . - Биохимия, 2011 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/577.1/Р608   

Ризов, Томислав

Полихлорирани бифенили в храни от животински произход : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Томислав Ризов ; Науч. ръководител Мона Станчева ; Рец. Георги Антонов, Бистра Галунска-Калчева . - Варна : ФФ . – Биохимия, 2011 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.89/Т644 

Тодорова-Ненова, Коралия

Качество на живот и депресивни разстройства при епилепсия : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Коралия Тодорова-Ненова ; Науч. ръководител Вихра Миланова, Димитър Минчев ; Рец. Марин Роглев, Валентин Акабалиев . - Варна : ФМ . - Психиатрия, 2011 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката
Д/616.13/Ч787

Чешмеджиев, Михаил

Дистална интраоперативна флоуметрия за оценка на хемодинамиката след инфраингвинални артериални реконструкции : Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Михаил Чешмеджиев ; Науч. ръководител Виктор Княжев, Радослав Радев . - Варна : ФМ . - Сърдечно-съдова хирургия, 2011 г.

пълен текст                                                                               автореферат + дисертация - налични в библиотеката

​ ​