Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Факултет по фармация


 

Факултетът по фармация е създаден с Решение на 40-то Народно събрание на Република България от 16 октомври 2008 г. Мисия и цел на факултета са обучение на студенти по фармация, както и обучение на специализанти и докторанти по основните фармацевтични дисциплини. Интегрирането на факултета в системата на фармацевтичното образование на Европейския съюз, високото качество и всеобхватността на образователната му дейност са основни приоритети в развитието му. . През 2019 г. Националната агенция за оценяване и акредитация даде акредитация на специалността „Фармация" в Медицински университет – Варна със срок на валидност от 5 години и увеличи капацитета на специалността на 470 студенти. Сред желаещите да се обучават в Медицински университет – Варна най-много са тези, посочили на първо място специалността „Фармация".

Осигуряването на качествено обучение и ползотворна практика от висококвалифициран екип, както и предоставянето на възможности за развитие на студенти и преподаватели чрез национални и европейски финансови инструменти са основните приоритети на Факултета по фармация. Сключени са договори с водещи европейски университети за сътрудничество и обмен на опит, провеждат се съвместни лекционни курсове с утвърдени преподаватели от чужбина. По ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0046 „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда" бяха актуализирани и модернизирани учебният план и учебните програми по специалността от регулираните професии „Фармация" за ОКС „магистър".

Ежегодно се провежда Фармацевтичен бизнес форум, като съвместна инициатива на Факултета по фармация при МУ-Варна и Българския фармацевтичен съюз.  Сключени са договори за сътрудничество и координация с водещи фармацевтични компании като „Балканфарма-Разград" АД и други.

Друга съвместна инициатива с Българския фармацевтичен съюз е въведеното продължаващо обучение на магистър-фармацевти, към което има огромен интерес от страна на всички специалисти от фармацевтичните практики.

Scripta Scientifica Pharmaceutica​ е периодично научно списание на Медицински университет за публикуване на научни статии и поканени обзори в областта на фармацията. Издава се в електронен и печатен формат.

Вече е факт и новата модерна сграда на Факултета по фармация, която беше официално открита на 16 октомври 2015 г. В девететажната сграда има модерна и просторна аудиторна, лабораторна и административна площ, научни лаборатории по биофармация и фармакокинетика, хроматография, спектрофотометрия, молекулярна биология, фармакогнозия и фармацевтична ботаника, клетъчни култури. Тя разполага и със своя собствена учебно-производствена аптека, складова база, библиотека, компютърни зали, учебен хербариум.

Със създаването на новата високотехнологична база, отговаряща на съвременните изисквания за обучение в областта на фармацията, се затвори цикълът от дейности, които МУ-Варна като модерен и бързоразвиващ се университет осъществява в областта на медицинското образование и развитието на медицинската наука.​


Анкетни проучвания, свързани с качеството на обучение

Декан на Факултета по фармация


Доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф.

Телефон: +35952677891
​​​


Зам. декан „Научна дейност и кариерно развитие"

Доц. биол. Галина Алексиева Янева, д.б.

Телефон: +359 52 677 290


Биограф​ия​​​​

 

Зам. декан „Учебна дейност, акредитация и качество"

 Доц. маг. фарм. Анна Христова Тодорова, д.м.

​​