Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Общи изисквания към чуждестранните кандидат-студенти, граждани на страни членки на ЕС


  • Завършено средно образование (диплома), даващо право на кандидата да продължи обучението във висшите училища на държавата, в която е завършено средното образование;
  • Задължително изискване за специалностите "Медицина", "Дентална медицина"  и "Фармация"  е кандидатът да е изучавал и има оценки по биология и химия в средното училище.

Кандидатите, желаещи да се обучават по специалностите „Медицина",  „Дентална медицина" и „Фармация“ – англоезично обучение, полагат кандидатстудентски приемни тестове по Биология и Химия на английски език.​

Балът за класиране по специалностите „Медицина“ „Дентална медицина“ и „Фармация“ англоезично обучение се образува като сбор от: оценките по биология и химия от държавните зрелостни изпити, а ако липсват такива, от оценките от курса на обучение по тези предмети от дипломата за средно образование, и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Кандидатите, които не са положили успешно изпита по английски език, за които явяването на този изпит е задължително, не участват в класиране. Кандидат-студенти, завършили средното си образование в държави-членки на ЕС и ЕИП се допускат до участие в кандидатстудентската кампания и класиране, ако:

- имат положителни оценки по балообразуващите предмети и проведено обучение по тези предмети с продължителност не по-малко от една година. Не се приемат като балообразуващи оценки по „биология“ и „химия“, изучавани и отбелязани в дипломата за средно образование като свободно избираеми предмети.
- кандидати, завършили средното си образование по системата British curriculum представят 3 А-Level Subjects. Ако предметите биология и химия на A-Levels имат отделно оценен  практически компонент, той трябва да бъде успешно преминат. Не се допускат до участие кандидати, представили BTEC диплома /сертификат/, квалификация, Foundation programmes, IGCSE, O-Levels или AS-Levels. 
-  оценки по предметите „природни науки“/ „природо-научни дейности“ не се приемат като балообразуващи, освен в случаите, в които законодателството на съответната страна не предвижда изучаването на „биология“ и „химия“ единствено и  само в един общ предмет. В този случай кандидатът представя документ, удостоверяващ това обстоятелство. Документът следва да бъде легализиран и преведен.

Нивото на владеене на английски език се удостоверява по един от следните начини:

Кандидатите за обучение, което протича изцяло на английски език, удостоверяват ниво на владеене на езика с полагане на изпит по английски език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, или с представяне на една от следните дипломи или удостоверения (сертификати):

-      Двуезична диплома от езикова гимназия, където единият език е английски с   оценка от положена матура по английски език (ниво В2 или по-високо); 

-      International Baccalaureate Diploma (IB Diploma за обучение на английски език).

Признаваните сертификати за владеене на езика са както следва:

-    IELTS Academic (Overall Band Score 6.5) или по-високо;

-    Cambridge English in ESOL International (CPE 180 - 199, CAE grade B или C, FCE grade A 180 - 190) или по-високо;

-   TELC (The European Language Certificates, or TELC - language tests) - FCE grade A 180 - 190) или по-високо;

-    TOEFL iBT (computer-based test) - при минимален резултат от 90 точки;

-  TOEFL PBT (paper-based test) - при минимален резултат от 577 точки и резултат от част Writing минимум 12–13) или по-високо;

 -  PTE Academic (скала от 59 до 65) или по-високо;

-   English Speaking Board ESB (Certificate in English as a Foreign Language ESOL - Levels 2, 3);

-    ECL  - Level B2 (минимум Grade B) или по-високо.

За кандидатите – граждани на Обеди­неното кралство (Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия), Ирландия, САЩ, Австралия, Канада и Нова Зеландия, както и завършили в тези държави, не се изисква удостоверяване владее­нето на английски език с полагане на изпит или сертификат. Кандидатите следва да представят диплома за завършено средно образование във Великобритания (Grades 5 - 9) или диплома за завършено средно образование съответно в Ир­ландия, САЩ, Австралия, Канада (англоговорящата част) и Нова Зеландия с оценка от дипломата по английски език не по-ниска от „Много добър".


Кандидатите, които не притежават необходимото ниво на владеене на английски език, преминават първоначално подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка, след което полагат съответния изпит към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.


Кандидатите, желаещи да се обучават в специалностите, преподавани на български език, полагат приемни кандидат-студентски изпити.​​