Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2016-012

9 Март 2016

​​​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 2), наричана за краткост „система“.

Публична покана
9 Март 2016
Документация
9 Март 2016
Протокол
4 Април 2016
Освободена гаранция за участие
11 Май 2016
Договор №ДУ-91/28.04.2016 г.
20 Май 2016
Плащане по договор - м. Юни, 2016 г.
20 Юли 2016