Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Формуляри за кандидатстване

1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса 

2. Творческа автобиография;

3. Известие за защита на личните данни;

4. Декларация за достоверност на представените документи

5. Академични справки по области: