Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Анета Илиева Докова, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:Анета Илиева Докова, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-326/ 01.06.2018 г.Изготвя
ПредседателДоц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. - специалност „Икономика и управление (по отрасли)", МУ- ВарнаРецензия
Външен членПроф. Юлия Добрева Узунова д.ик.н.– специалност „Маркетин", ИУ- Варна Рецензия
Външен членПроф. Светла Генова Ракаджийска-Грънчарова,д.и. – специалност „Икономика и управление (по отрасли)", ИУ- ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева,д.м. – специалност  „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. Варна  Становище
Външен членДоц. д-р Добрин Жеков Добрев – специалност „Икономика", ИУ- ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - специалност „Администрация и управление", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ- ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Филиал Шумен към МУ-Варна 
Външен членДоц. Александър Иванов Вълков, д.и. – специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)", УНСС, гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.10.2018 г. от 11.00 ч. в залата на „Докторантско училище" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​