Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Светлана Гогова Попова

                                                                         ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 15.07.2014 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра по хигиена
Кандидат:Светлана Гогова Попова
Тема на дисертационния труд:" Личностни ресурси за по-високи нива на субективно благополучие и промоция на здравето"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м

Доц. д-р Албена Керековска, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-117/08.07.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Научен секретар на МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Борис Симеонов Минчев, д.пс. - СУ „Св. Кл. Охридски"Рецензия
Външен членПроф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н. – професор по физиология, гр. ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Даниела Иванова Карагяурова, д.пс. – доцент по социална психология, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – Ръководител Катедра „Хигиена", МУ – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Зам.-декан на ФОЗ, МУ – Варна 
Външен членДоц. Бистра Методиева Ценова, д.пс. – Дирекция „Обществено здраве и здравен риск", Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София 
Автореферат​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.07.2014 г. от 10.30 ч.

в III-та аудитория, сграда Ректорат на МУ – Варна

​ ​