Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Пепа Митева Джеджева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
   Дата на публикуване: 07.03.2019г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на здравните грижи"
ФакултетФилиал - Сливен
Първично структурно звеноKатедра „Здравни грижи"
Кандидат:Пепа Митева Джеджева
Тема на дисертационния труд:„Хемоконтактни вирусни инфекции - хепатит B, С, СПИН – професионален риск и превенция сред медицинските сестри"
Научни ръководители: Доц. Елена Грозева Желева, д.п.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-645/ 21.12.2018 г.
ПредседателДоц. Елена Грозева Желева, д.п. – МУ-Варна, Филиал-Сливен, Катедра „Здравни грижи", хабилитирана по Научна специалност: Методика на обучението по общи и специални сестрински грижи;Становище
Външен членПроф. Иванка Костова Стамболова, д.м. – МУ-София, ФОЗ, Катедра „Здравни грижи", хабилитирана по Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията;Рецензия
Външен членПроф. Галина Стамова Чанева, д.м. – МУ-София, ФОЗ, Катедра „Здравни грижи", хабилитирана по Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията;Рецензия
Външен членПроф. Биянка Любчова Торньова, д.п. – МУ-Пловдив, ФОЗ, хабилитирана по Научна специалност: Медицинска педагогика /обучение на медицински сестри/, професионално направление: Здравни грижи.Становище
Вътрешен член
Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н. – МУ-Варна, ФОЗ, Катедра „Здравни грижи", хабилитирана по Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията;Становище
Резервни членове:
Вътрешен член  Доц. Станислава Павлова Пенева, д.м., МУ-Варна, ФОЗ, Катедра „Управление на здравните грижи и Логопедия", хабилитирана по Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 
Външен членДоц. Кристина Петрова Захариева, д.п., РУ „Ангел Кънчев", ФОЗЗГ, Катедра „Здравни грижи", хабилитирана по Научна специалност: Методика на обучението по здравни грижи (Медицинска сестра), професионално направление: Здравни грижи. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  21.03.2019 г.  от   10:00 ч. в  зала „Аула" на Филиал – Сливен, при Медицински университет - Варна. ​ ​