Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. Иванка Бончева Паунова, д.пс.

​​


                                                                                           
   Дата на публикуване: 04.07.2013 г.
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки  
Професионално направление:3.2. Психология   
Научна специалност:Медицинска психология  
ФакултетМедицина   
Първично структурно звеноКатед​ра по психиатрия и медицинска психология  
Брой места:1   
Публикуван в ДВ, брой/датаДВ бр. 36/16.04.2013 г.  
Кандидат:Доц. Иванка Бончева Паунова, д.пс.  
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-155/20.05.2013 г. Изготвя
Председател1. Проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н. – Ръководител Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Варна, Зам.-ректор КНС Рецензия
Външен член2. Проф. д.пс.н. Ваня Матанова – СУ „Климент Охридски“, Катедра по психологияРецензия
Външен член3. Проф. Галя Герчева-Нестерова, д.пс.н. – Ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра по психологияРецензия
Външен член4. Проф. Валери Стоянов, д.пс. – Зам.-ректор УД на ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра по психоло​​гияСтановище
Външен член5. Доц. Павлина Петкова, д.м. – ВСУ "Черноризец Храбър"Становище
Вътрешен член6. Проф. д-р Георги Попов, д.м.н. – Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен член7. Доц. д-р Христо Кожухаров, д.м. - Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:    
Външен резервен член:1. Доц. д-р Красимир Иванов, д.м. – ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра по психология 
Вътрешен резервен член:2. Доц. д-р  Мариана Арнаудова, д.м. –  Катедра по психиатрия и мед. психология, МУ – Варна 
    Резюме на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  22.07.2013 г. от 11.00 часа в Заседателна зала, сграда "Ректорат" на МУ - Варна