Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Богдан Русев Хаджиев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 25.05.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Специалност:„Биохимия"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"
Кандидат:ас. Богдан Русев Хаджиев
Тема на дисертационния труд:„Връзка между витамин Д и андрогенен статус при заболявания на простата"
Научен ръководител: Доц. Бистра Цанева Калчева, д.ф. – МУ-Варна
Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Р-109-202/ 02.05.2018 г.
ПредседателПроф. Бистра Цанева Калчева, д.ф. – специалност „Биохимия", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. Регина Комса - Пенкова, д.б.н. - специалност „Биохимия" – МУ ПлевенРецензия
Вътрешен членПроф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н – специалност „Биохимия", МУ – ВарнаРецензия
Външен членДоц. Петя Павлова Иванова, д.б. – специалност „Биохимия", Институт по океанология, БАНСтановище
Външен членДоц. Татяна Янкова Манолова, д.б.– специалност „Биохимия", гр. ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Йоана Киселова-Кънева, д.б. – специалност „Биохимия", МУ – Варна 
Външен членДоц. Петър Димитров Иванов, д.б. - специалност „Биохимия", МУ – Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.06.2018 г. (петък) от 10.30 ч. в Аудитория, ет.8, №816 на Факултета по фармация при МУ-Варна ​ ​