Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Доротея Василева Малинова

 

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 07.06.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално  направление
Професионално направление: 7.1. Медицина и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология".
Специалност: „Патологоанатомия и цитопатология"
Факултет: Медицина
Първично структурно звено:Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:д-р Доротея Василева Малинова
Тема на дисертационния труд:„Морфологична и имунохистохимична сравнителна характеристика на туморите на щитовидната жлеза"
Научен ръководител:  Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-167 / 13.05.2019 г.
Председател: Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Радина Стефанова Иванова, д.м.н – специалист по патоанатомия, Университетска болница по ендокринология, Лаборатория по клинична патология, гр. София;Рецензия
Външен член Доц. д-р Екатерина Боянова Софтова, д.м.– специалист по патоанатомия, гр.Варна;Рецензия
Вътрешен член Проф. д-р Добринка Демирева Радойнова, д.м. – специалист по съдебна медицина,  ДКЦ „Света Марина", гр.Варна;Становище
Външен член Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов д.м., научна специалност: ''Обща и клинична патология"  МУ-Пловдив, Катедра  по обща и клинична патология, гр.Пловдив;Становище
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  21.06.2019 г. от 14:00 ч. в III-та Аудитория  в Ректората на МУ-Варна. ​ ​