Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Ивайло Христов Митковски

                                                                     ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
                                                                                                                                              Дата на публикуване: 24.01.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Ортопедия и травматология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Ортопедия и травматология"
Кандидат: д-р Ивайло Христов Митковски
Тема на дисертационния труд:Ендопротезиране на раменна става след фрактури на проксималния хумерус при възрастни пациенти"
Научен ръководител:  Доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-421 / 09.12.2019 г.
Председател: Доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология", Катедра „Ортопедия и травматология",  МУ–Варна  Становище
Външен член Доц. Д-р Борис Иванов Матев, д.м. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология", МУ– СофияРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Димитър Иванов  Райков, д.м.н. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и  спорт, професионално направление 7.1. Медицина, хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология", Ръководител Катедра „Ортопедия и травматология", МУ–ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров, д.м.н. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология", Консултант към ДКЦ „Св. Екатерина" – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология", МУ – СофияСтановище
                                                                                                                                                                                  Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  07.02.2020 г. от 13:00 ч.

в I-ва Аудитория на Медицински университет– Варна