Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Веселина Георгиева Жекова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.03.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Анатомия, хистология и цитология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноKатедра „Анатомия и клетъчна биология"
Кандидат:д-р Веселина Георгиева Жекова
Тема на дисертационния труд:„Количество и фенотип на de novo генерирани клетки в постисхемичен малък мозък на възрастни примати"
Научен ръководител:  Проф. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-17/ 28.01.2019 г.
ПредседателПроф. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м. - Катедра по анатомия и клетъчна биология, МУ – Варна, гр. Варна; Становище
Външен членПроф. д-р Николай Еленков Лазаров, д.м.н. - Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ – София,  гр. София;Рецензия
Външен членПроф. д-р Ивета Атанасова Коева, д.м. - Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ – Пловдив, гр. Пловдив; Рецензия
Външен членДоц. д-р Георги Ников Чалдъков д.м., Катедра по анатомия и клетъчна биология, МУ – Варна, гр. Варна; Становище
Вътрешен членПроф. д-р Петър Иванов Генев д.м., Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, МУ – Варна, гр. Варна; Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  05.04.2019 г. 
от  15:00 ч. в Трета аудитория на МУ – Варна. ​ ​