Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Елена Иванова Анзова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 18.10.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.2. Психология
Специалност:„Медицинска психология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:Елена Иванова Анзова
Тема на дисертационния труд:„Психично функциониране при пациенти с карцином на млечната жлеза, претърпели оперативна интервенция"
Научни ръководители: 

 Проф. д-р Мариана Димитрова Арнаудова - Жекова, д.м.

 Проф. Иван Стоянов Александров, д.м.н.


Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-534 / 23.08.2018 г.
ПредседателПроф. Иван Стоянов Александров, д.пс.н. – специалност „Медицинска психология", МУ - ВарнаСтановище
Външен член Проф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс.н. – специалност „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър"Рецензия
Вътрешен член Доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс. – специалност „Психология",  Филиал „Велико Търново", МУ - ВарнаРецензия
Външен член Проф. Галя Тодорова Герчева-Несторова, д.пс.н. – специалност „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър"Становище
Външен член Доц. Силвия Борисова Цветкова, д.пс. – специалност „Психология", МУ – ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ - Варна 
Външен член Доц. д-р Красимир Кръстев Иванов - специалност „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  02.11.2018 г.  от  13:30 ч. в ІІІ – та Аудитория на   МУ-Варна ​ ​