Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Елица Петков Енчева-Мицова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.09.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Лъчелечение"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Образна диагностика и лъчелечение"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.  
Кандидат:доц. д-р Елица Петков Енчева-Мицова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-284/ 30.05.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Боян Добрев Балев, д.м. - специалност „Образна диагностика", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, д.м.н. - специалност  „Лъчелечение", УМБАЛ „Св. Иван Рилски", гр.СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Веселина Методиева Първанова, д.м.н. - специалност „Лъчелечение", Клиника по лъчелечение УСБАЛО, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Марианна Петрова Янева, д.м.н. - специалност „Лъчелечение", отделение по лъчелечение КОЦ-гр. ПловдивРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. - специалност „Хирургия", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н. - специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Радослав Йосифов Георгиев, д.м. – специалност „Образна диагностика", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м. – специалност „Нуклеарна медицина", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Иглика Спасова Михайлова, д.м. – специалност „Лъчелечение", Клиника п лъчелечение УСБАЛО гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Научното жури да проведе заключителното си заседание на 19.10.2018 г. от 11:00 ч. в зала „Проф. Лука Пранчев" на МБАЛ „Св. Марина". ​ ​