Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. Иван Стоянов Александров, д.пс.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.2 Психология
Специалност:„Медицинска психология"
Структурно звеноФилиал Сливен
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/27.04.2018 г.  
Кандидат:доц. Иван Стоянов Александров, д.пс.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-374/25.06.2018 г.
ПредседателДоц. Диана Станчева Димитрова д.пс. – специалност „Психология", МУ – Варна Становище
Външен членПроф. Валери Стоилов Стоянов д.пс.н – специалност „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър" - ВарнаРецензия
Външен членПроф. Галя Тодорова Герчева–Несторова  д.пс.н. – специалност „Педагогическа и възрастова психология ", ВСУ „Черноризец Храбър" - ВарнаРецензия
Външен членПроф. Гошо Кирилов Петков д.н. – специалност „Психология", Университет по библиотекознание и информационни технологии – СофияРецензия
Външен членПроф. Минко Стоев Хаджийски д.пс. – специалност „Психология", Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий"Становище
Външен членПроф. Красимир Марков Марков д.н. – специалност „Психология", Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"Становище
Външен членДоц. Силвия Борисова Цветкова д.пс. – специалност „Педагогическа и възрастова психология ", Медицински университет – ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Иванка Бончева Паунова д.пс – хабилитирана по специалността „Психология", МУ – Варна 
Външен членДоц. Даниела Иванова Андонова д.пс. – хабилитирана по специалността „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър" - Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.09.2018 г. от 13:30 ч. в Докторантско училище на Медицински университет – „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​