Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Калина Стоянова Павлова, д.б.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 14.10.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3.Биологически науки
Специалност:„Паразитология и хелминтология"
Структурно звеноФакултет  „Медицина"
Първично звеноКатедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 53/12.06.2020 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Калина Стоянова Павлова, д.б.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-300/ 07.08.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Маргарита Димова Господинова-Близнакова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Инфекциозни болести", Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Росица Иванова Курдова-Минчева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Паразитология", Национален център по заразни и паразитни болести, гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Димитър Иванов Вучев, д.м. – професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Паразитология и хелминтология", Медицински университет – ПловдивРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Румен Петров Константинов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология", Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Микробиология", Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Румен Ненков Харизанов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Паразитология и хелминтология", Национален център по заразни и паразитни болести, гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. Нина Димитрова Цветкова, д.б. – професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Паразитология и хелминтология", Национален център по заразни и паразитни болести, гр. СофияСтановище БГ
Становище EN

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.11.2020 г. от 10:00 ч. ​ ​