Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 

АД „професор"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Неврохирургия" – един (0,25 щатна длъжност) за нуждите на Катедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС по неврохирургия към Факултет „Медицина";
   
 • област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали" - един за нуждите на Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина" към Факултет „Дентална медицина". Допълнителни условия по конкурса: да не се прилага изискването на чл. 137 (1) т.6 от ПРАС на МУ-Варна;

   
  АД „доцент"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична патология"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" към Факултет „Медицина" и (0,5 щатна длъжност) за Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Пневмология и фтизиатрия"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Първа Катедра по Вътрешни болести, УС по белодробни болести и алергология към Факултет „Медицина" и (0,5 щатна длъжност) за Клиника по пневмология и фтизиатрия при УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна;

 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, специалност „Паразитология и хелминтология"един за нуждите на Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС по инфекциозни болести и паразитология към Факултет „Медицина";
   
 • област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Дентална имплантология" - един за нуждите на Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" към Факултет „Дентална медицина";

 • област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица" - един за нуждите на Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" към Факултет „Дентална медицина";

 • област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Детска дентална медицина" - един за нуждите на Катедра „Детска дентална медицина" към Факултет „Дентална медицина";

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на обществено здраве"един за нуждите на Катедрата „Социална медицина и организация на здравеопазването" към Факултет „Обществено здравеопазване". Изисквания към кандидатите: образование „висше", ОКС „магистър" по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт"; придобита ОНС „доктор" по специалност „Управление на общественото здраве";

АД „главен асистент"

 • област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, специалност „Вътрешни болести"един (0,5 щатна длъжност) за  нуждите на Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" към Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност  за Клиника по вътрешни болести към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „магистър" по специалност „Медицина"; придобита ОНС „доктор" по специалност „Вътрешни болести";

 • област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, специалност, специалност „Пневмология и фтизиатрия"един (0,5 щатна длъжност) за  нуждите Първа катедра по вътрешни болести, УС „Белодробни болести" към Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност към Клиника „Пневмология и фтизиатрия" към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна;
 • област на висше образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, специалност „Обща медицина" – един (0,5 щатна длъжност)  за нуждите на Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория" към Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност за Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна. Изисквания към кандидатите: придобита ОКС „магистър" по специалност „Медицина",  придобита ОНС „доктор" по специалност „Обща медицина", придобита специалност „Хирургия";
 • област на висше образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хирургия"двама (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Катедра „Хирургически болести", УС „Коремна хирургия" към Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност за Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна;
   
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Химия" - един за нуждите на Катедра „Клинични медицински науки", УС „Медико - биологични науки" към Факултет „Дентална медицина";
 • област на висше образование. 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, специалност „Биохимия"един за нуждите на Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика" към Факултет „Фармация". Изисквания към кандидатите: придобита ОНС „доктор" по специалност „Биохимия", професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика. Допълнителни условия: квалификации, свързани с екология и анализ на храни и води;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи" /БЕО/три щатни длъжности за нуждите на Катедрата „Здравни грижи" към Филиал Сливен на МУ-Варна. Допълнително условие: кандидатите да притежават професионална квалификация по специалност „Медицинска сестра";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи" /БЕО/един за нуждите на Катедра „Здравни грижи", Филиал Велико Търново на МУ-Варна. Допълнително условие: кандидатите да притежават професионална квалификация по специалност „Медицинска сестра";
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2 Химически науки, специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества" един за нуждите на УС „Помощник-фармацевт" към Медицински колеж – Варна". Допълнителни условия по конкурса: придобита ОНС „доктор" по специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества"; придобита ОКС „магистър" по специалност „Фармация";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи"един за нуждите на УС „Инспектор обществено здраве" към Медицински колеж – Варна. Допълнителни условия по конкурса: придобити ОКС „магистър" и ОНС „доктор" по специалност „Управление на здравните грижи".
   

Срокът за подаване на документи е два месеца от датата на публикуване на обявата в Държавен вестник. За справки и документи – Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, отдел „Кариерно развитие", ет.3, стая 320, тел. 052/677-055 и 052/677-156

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 53/ 12.06.2020. г.

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

ПРОФЕСОР"

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор";
 5. Заверено за вярност копие на диплома за академична длъжност „доцент";
 6. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването  – ако е приложимо;
 7. Попълнена електронна справка, доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на АД „професор" с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства, подредени и номерирани съответно на електронното описание, подписана от кандидата;
 8. Списък на научните трудове и цитирания, използвани за придобиването на ОНС „доктор"; НС „доктор на науките", както и за заемането на предходни академични длъжности (АД „главен асистент" и АД „доцент"), с подпис на кандидата;
 9. Справка за оригиналните научни приноси, подписана от кандидата;
 10. Справка учебна натовареност;
 11. Резюмета на научните трудове на български и на английски език;
 12. Удостоверение за стаж по съответната специалност;
 13. Удостоверение за преподавателски стаж;
 14. Удостоверение за ръководство на успешно, защитили докторанти;
 15. Медицинско свидетелство;
 16. Свидетелство за съдимост;
 17. Монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на него публикации;
 18. Резюмета на монографичния/хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници;
 19. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания и сборници с приложени копия, които не са включени в справката за покриване на минималните наукометрични изисквания (т.7), подписани от кандидата;
 20. Списък с участия в национални и международни научни прояви;
 21. Академична справка за публикации, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго Висше училище (ВУ) или Научна организация (НО);
 22. Справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
 23. Справка за наличие на профил в Google Scholar и ORCID (както и други профили в научни мрежи, напр. Research Gate), издадени от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
 24. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
 25. Известие за защита на личните данни (за външни кандидати за МУ- Варна);
 26. Други - кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе. Например: копие на дипломата за придобита НС „доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, изобретения, рационализации, патенти и др.

  ___________________________________________________________

         Забележки:
   
  1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).

  2. Представените доказателства не трябва да повтарят посочените такива за придобиване на образователна и научна степен „доктор", научна степен „доктор на науките" и при заемане на предходна академична длъжност.

   
  За Ваше улеснение:

  Условия и ред за заемане на АД „професор"

  Наукометрични показатели по Област 7

  Наукометрични показатели по Област 4

  Наукометрични показатели по Област 3  ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул.Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 320 и тел: 052/677-055; 052/677 156

   
  С П И С Ъ К
  С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 
   
  „ДОЦЕНТ"
   
 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор";
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако е приложимо;
 6. Попълнена електронна справка, доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на АД „доцент" с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства, подредени и номерирани съответно на електронното описание, подписана от кандидата.;
 7. Списък на научните трудове и цитирания, използвани за придобиването на ОНС „доктор" и за заемането на АД „главен асистент" (ако има заета такава длъжност), с подпис на кандидата;
 8. Справка за оригиналните научни приноси, подписана от кандидата;
 9. Справка за учебна натовареност;
 10. Резюмета на научните трудове на български език и на английски език;
 11. Удостоверение за стаж по съответната специалност;
 12. Удостоверение за преподавателски стаж;
 13. Медицинско свидетелство;
 14. Свидетелство за съдимост;
 15. Монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на монографичния труд публикации;
 16. Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници);
 17. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания и сборници с приложени копия, които не са включени в справката за покриване на минималните наукометрични изисквания (т.6), подписани от кандидата;
 18. Списък с участия в национални и международни научни прояви;
 19. Академична справка на публикации, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго Висше училище (ВУ) или Научна организация (НО);
 20. Справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на други ВУ или НО;
 21. Справка за наличие на профил в Google Scholar и ORCID (както и други профили в научни мрежи, напр. Research Gate), издадени от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
 22. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
 23. Известие за защита на личните данни (за външни кандидати за МУ- Варна);
 24. Други - Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе. Например: копие на дипломата за придобита НС „доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, изобретения, рационализации, патенти и др.

  ___________________________________________________________

         Забележки:
 1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).
 2. Представените доказателства не трябва да се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за заемане на предходна академична длъжност.


 
За Ваше улеснение:

Условия и ред за заемане на АД „доцент"

Наукометрични показатели по Област 7

Наукометрични показатели по Област 4

Наукометрични показатели по Област 3


 
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул.Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 320 и тел: 052/677-055; 052/677 156

 
С П И С Ъ К
С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
 „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"
 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор" или документ удостоверяващ, че кандидатът е придобил ОНС „доктор", издаден от съответното висше училище или научна организация;
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако се изисква в условията на конкурса;
 6. Попълнена справка (образец за област 3; за област 4; за област 7), доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на АД „главен асистент" с подпис на кандидата. Към справката се прилага електронен и/или хартиен вариант на автореферата, използван за придобиване на ОНС „доктор";
 7. Списък на научните трудове и цитирания, използвани за придобиване на ОНС „доктор" с подпис на кандидата;
 8. Удостоверение за стаж по специалността;
 9. Удостоверение за преподавателски стаж;
 10. Медицинско свидетелство;
 11. Свидетелство за съдимост;
 12. Справка за наличие на профил в Google Scholar и ORCID (както и други профили в научни мрежи, напр. Research Gate), издадени от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
 13. Документ за владеене на чужд език – ниво В2, или аналогичен документ, издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна – ако такъв се изисква в условията на конкурса;
 14. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
 15. Известие за защита на личните данни (за външни кандидати за МУ- Варна);
 16. Други - кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе.

  ___________________________________________________________

  Забележки:
 1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 6 екземпляра на електронен носител (флаш памет).
 2. При представяне на допълнителна информация по конкурса (публициии, цитирания и  др.), която не е включена в справката за покриване на минималните наукометрични изисквания (по т.6), кандидата представя списък и съответните доказателства към него.


 
За Ваше улеснение:

Условия и ред за заемане на АД „главен асистент"

Наукометрични показатели по Област 7

Наукометрични показатели по Област 4

Наукометрични показатели по Област 3


 
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул.Марин Дринов", 55, ет. 3, стая 320 и тел: 052/677-055; 052/677 156