Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

АД „професор"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност Детска дентална медицина" - един за нуждите на Катедра „Детска дентална медицина", Факултет „Дентална медицина";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Управление на общественото здраве" (българоезично обучение) – 1 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", Учебен сектор по кинезитерапия, към Факултет „Обществено здравеопазване" и 0,5 щатна длъжност към Клиника по ортопедия и травматология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина" ЕАД – Варна. Изисквания към кандидатите: придобита научна степен „доктор на науките" по специалност „Кинезитерапия"; да не се прилага изискването на чл.137, ал.1, т.6 от Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Варна и сумата от точките за показателите от т.13 до т. 22 за област 7. Здравеопазване и спорт да е сто, без да се прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 14.

 

АД „доцент"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хирургия"един (0,25 щатна длъжност) за нуждите на Катедра „Обща и оперативна хирургия" към Факултет „Медицина";     
 •  област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Биомедицинска техника и технологии" (българоезично обучение)един за Катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването" към Факултет „Обществено здравеопазване". Изисквания към кандидатите: придобита образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалност „Електронна техника и микроелектроника", придобита образователна и научна степен „доктор" в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика" или 5.3 Комуникационна и компютърна техника;    
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Детска дентална медицина" - един за нуждите на Катедра „Детска дентална медицина", Факултет „Дентална медицина".


 АД „главен асистент"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 Дентална медицина, специалност „Орална хирургия"един за нуждите на Катедра „Орална хирургия" към Факултет „Дентална медицина";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 Дентална медицина, специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия"двама за нуждите на Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" към Факултет „Дентална медицина";   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, специалност, специалност „Гастроентерология"двама, по 0,5 щатна длъжност за нуждите Втора катедра по вътрешни болести, Учебен сектор по гастроентерология, хепатология и хранене към Факултет „Медицина" и по 0,5 щатна длъжност към Клиниката по хепатогастроентерология към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина" ЕАД – Варна;       
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, специалност „Хирургия"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Катедра „Обща и оперативна хирургия" към Факултет „Медицина" и 0,5 щатна длъжност за Първа клиника по хирургия към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина" ЕАД – Варна;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи"един за нуждите на Катедра „Здравни грижи" към на Филиал Шумен. Допълнителни условия за кандидатите: да притежават професионална квалификация по специалност „Медицинска сестра"; да имат преподавателски стаж, не по-малко от 3 години;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия" (българоезично обучение)един за нуждите на Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", Учебен сектор по кинезитерапия към Факултет „Обществено здравеопазване";           
 • област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронизация (Медицинска електроника)" (българоезично обучение)един за нуждите на Катедра „Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването" към Факултет „Обществено здравеопазване". Изисквания към кандидатите: придобита образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалност „Електроника"; придобита образователна и научна степен „Доктор" в докторска програма „Електронизация" в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика;
 • област на висше образование. 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Медицинска физика"един за нуждите на Катедра „Физика и биофизика" към Факултет „Фармация". Допълнителни условия по конкурса: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" и образователно-научна степен „доктор" по специалност „Медицинска физика", да владеят английски език – ниво „В2" и да специализират „Медицинска и санитарна физика";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Фармацевтична химия"един за нуждите на Катедра „Фармацевтични технологии", Учебен сектор „Радиофармация" към Факултет „Фармация". Допълнителни условия по конкурса: придобита специалност „Технология на лекарствата с биофармация";
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на общественото здраве (управление на процесите в токсикологията)" един за нуждите на Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия" към Факултет „Фармация". Допълнителни условия по конкурса – кандидатите да имат образователно-квалификационна степен „магистър-лекар", придобита образователна и научна степен „доктор" по специалност „Токсикология" в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве", специалност „Управление на общественото здраве (организация на здравеопазването и фармацията)" - един за нуждите на Катедра „Организация и икономика на фармацията", към Факултет „Фармация". Изисквания за кандидатите - да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър" по фармация;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология"един (0.5 щатна длъжности) за нуждите на Катедра „Ортопедия и травматология" към Факултет „Медицина" и 0.5 щатна длъжност за Клиника по ортопедия и травматология към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина" ЕАД – Варна;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология"един (0.5 щатна длъжност) за нуждите на Катедра „Ортопедия и травматология" към Факултет „Медицина" и 0.5 щатна длъжност за Клиника по ортопедия и травматология към Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна- Варна" АД.

 

Срокът за подаване на документи е два месеца от датата на публикуване на обявата в Държавен вестник. Документите се подават в Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, отдел „Кариерно развитие", ет. 3, стая 320.

Справки и консултации се извършват на тел. 052/677-055; 052/677-156 и по email: kariera@mu-varna.bg.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 86/06.10.2020. г

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

 

ПРОФЕСОР"

 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса.
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата.
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея.
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор".
 5. Заверено за вярност копие на диплома за академична длъжност „доцент".
 6. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако е приложимо.
 7. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
 8. Удостоверение за преподавателски стаж.
 9. Удостоверение за ръководство на успешно защитили докторанти.
 10. Справка учебна натовареност.
 11. Медицинско свидетелство.
 12. Свидетелство за съдимост.
 13. Известие за защита на личните данни.
 14. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата.
 15. Академична справка, издадена от библиотеката на МУ-Варна, включваща:
       - Публикациите и цитиранията, покриващи минималните национални изисквания;
       - Пълнотекстови публикации и цитирания, извън минималните наукометрични изисквания;
       - Списък на научните трудове и цитирания, използвани за придобиването на ОНС „доктор", НС „доктор на науките", както и за заемането на предходни академични длъжности (АД „главен асистент" и АД „доцент");
       - Приложение за активни профили в Google Scholar и ORCID (както и други профили в научни мрежи, напр. Research Gate);
       - Приложение за Impact Factor (ако има такъв).
* Забележка: Кандидатът попълва необходимите данни в справката и я изпраща към Библиотеката на МУ - Варна, като маркира публикациите, които би желал да се използват за покриване на минималните изисквания за съответната академична длъжност/научна степен. Подборът на публикациите може да бъде извършен и от Библиотеката, след съгласуване с кандидата.

16. Монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на него публикации.
17. Резюмета на монографичния/хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници.
18. Резюмета на научните трудове на български и на английски език.
19. Справка за оригиналните научни приноси, подписана от кандидата.
20. Списък с участия в национални и международни научни прояви.21. Други - кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе. Например: копие на дипломата за придобита НС „доктор на науките", изобретения, рационализации, патенти и др.


___________________________________________________________

       Забележки:
 

1.      Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).

2.      Към Академичната справка, издадена от Библиотеката, кандидатът прилага копия на всички публикации, с които участва в конкурса, подредени и номерирани идентично на хартиения вариант и електронните носители.

3.   Представените доказателства не трябва да се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" и за заемане на предходна академична длъжност.

 

Полезна информация:

Условия и ред за заемане на АД „професор"

Наукометрични показатели по Област 7

Наукометрични показатели по Област 5

Наукометрични показатели по Област 4

Наукометрични показатели по Област 3


Справки и консултации се извършват на:

телефони: 052/677-055; 052/677-156

email: kariera@mu-varna.bg.

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

 

„ДОЦЕНТ"

 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса.
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата.
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея.
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор".
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако е приложимо.
 6. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
 7. Удостоверение за преподавателски стаж.
 8. Справка за учебна натовареност.
 9. Медицинско свидетелство.
 10. Свидетелство за съдимост.
 11. Известие за защита на личните данни.
 12. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата.
 13. Академична справка, издадена от библиотеката на МУ-Варна, включваща:
       - Публикациите и цитиранията, покриващи минималните национални изисквания;
       - Пълнотекстови публикации и цитирания, извън минималните наукометрични изисквания;
       - Списък на научните трудове и цитирания, използвани за придобиването на ОНС „доктор" и заемане на АД „главен асистент" (ако има заемана такава);
       - Приложение за активни профили в Google Scholar и ORCID (както и други профили в научни мрежи, напр. Research Gate);
       - Приложение за Impact Factor (ако има такъв).
* Забележка: Кандидатът попълва необходимите данни в справката и я изпраща към Библиотеката на МУ - Варна, като маркира публикациите, които би желал да се използват за покриване на минималните изисквания за съответната академична длъжност/научна степен. Подборът на публикациите може да бъде извършен и от Библиотеката, след съгласуване с кандидата.

14. Монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на него публикации.
15. Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници).
16. Резюмета на научните трудове на български език и на английски език.
17. Справка за оригиналните научни приноси, подписана от кандидата.
18. Списък с участия в национални и международни научни прояви.
19. Други - Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе. Например: копие на дипломата за придобита НС „доктор на науките", изобретения, рационализации, патенти и др.

 
___________________________________________________________

       Забележки:
 

1.        Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).

2.        Към Академичната справка, издадена от Библиотеката, кандидатът прилага копия на всички публикации, с които участва в конкурса, подредени и номерирани идентично на хартиения вариант и електронните носители.

3.     Представените доказателства не трябва да се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за заемане на предходна академична длъжност.

 

Полезна информация:

Условия и ред за заемане на АД „доцент"

Наукометрични показатели по Област 7

Наукометрични показатели по Област 5

Наукометрични показатели по Област 4

Наукометрични показатели по Област 3


 

Справки и консултации се извършват на:

телефони: 052/677-055; 052/677-156

email: kariera@mu-varna.bg.


 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор" или документ удостоверяващ, че кандидатът е придобил ОНС „доктор", издаден от съответното висше училище или научна организация;
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако се изисква в условията на конкурса;
 6. Попълнена справка (образец за област 3; област 4; област 5; област 7), доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на АД „главен асистент" с подпис на кандидата. Към справката се прилага електронен и/или хартиен вариант на автореферата, използван за придобиване на ОНС „доктор";
 7. Списък на научните трудове и цитирания, използвани за придобиване на ОНС „доктор" с подпис на кандидата;
 8. Удостоверение за стаж по специалността;
 9. Удостоверение за преподавателски стаж;
 10. Медицинско свидетелство;
 11. Свидетелство за съдимост;
 12. Справка за наличие на профил в Google Scholar и ORCID (както и Research Gate и други профили в научни мрежи – ако има такива), издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
 13. Документ за владеене на чужд език – ниво В2, или аналогичен документ, издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна – ако такъв се изисква в условията на конкурса;
 14. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
 15. Известие за защита на личните данни);
 16. Други - кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе.

   
  ___________________________________________________________

         Забележки:
   
 1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 6 екземпляра на електронен носител (флаш памет).
 2. При представяне на допълнителна информация по конкурса (публициии, цитирания и  др.), която не е включена в справката за покриване на минималните наукометрични изисквания (по т.6), кандидата представя списък и съответните доказателства към него.
 

Полезна информация:

Условия и ред за заемане на АД „главен асистент"

Наукометрични показатели по Област 7

Наукометрични показатели по Област 5

Наукометрични показатели по Област 4

Наукометрични показатели по Област 3 

Справки и консултации се извършват на:

телефони: 052/677-055; 052/677-156

email: kariera@mu-varna.bg.