Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Майя Деянова Колева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 09.03.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма по специалността: „Терапевтична стоматология"
Факултет: „Дентална медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Кандидат: Майя Деянова Колева
Тема на дисертационния труд: „Зъбна ерозия - епидемиология, клинични особености и профилактика на ранните стадии"
Научен ръководител:  Проф. д-р Славчо Крумов Димитров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-396 / 22.11.2019 г.
Председател: Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. – професионално направление 7.2. Дентална медицина, хабилитиран по специалност „Терапевтична стоматология", Ръководител Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология ",  Факултет „Дентална медицина", МУ–ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, д.м. – професионално направление 7.2. Дентална медицина, хабилитирана по специалност „Терапевтична стоматология", Ръководител Катедра по „Консервативно зъболечение", Факултет „Дентална медицина", МУ–СофияРецензия
Външен член  Проф. д-р Цонко Тодоров Узунов, д.м. – професионално направление 7.2. Дентална медицина, хабилитиран по специалност „Терапевтична стоматология", Катедра по „Консервативно зъболечение", Факултет „Дентална медицина", МУ–СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, д.м. – професионално направление 7.2. Дентална медицина, хабилитирана по специалност „Терапевтична стоматология", Катедра „Консервативно зъболечение", Факултет „Дентална медицина", МУ–СофияСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Славчо Крумов Димитров, д.м. – професионално направление 7.2. Дентална медицина, Катедра „Консервативно зъболечение", Факултет „Дентална медицина" МУ–ВарнаСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.03.2020 г. от 12.30  ч. в Аудитория 103 на Факултет „Дентална медицина", МУ- Варна ​ ​