Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Миглена Димитрова Календжиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 23.12.2021 г. ​ ​
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.2 Психология
Докторска програма по специалността: „Медицинска психология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат: Миглена Димитрова Календжиева
Тема на дисертационния труд: „Стационарна групова психотерапия при пациенти с психоза"
Научен ръководител:  Проф. Иван Стоянов Александров, д.пс.н. – хабилитиран в професионално направление 3.2.Психология, Медицински университет – Варна
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-471/ 05.11.2021 г.
Председател: Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна Становище
Външен член  Доц. д-р Павлина Петкова Петкова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – София Рецензия
Външен член  Доц. д-р Петър Кирилов Нешев, д.м. – хабилитиран в професионално направление 3.2 Психология, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър" – Варна Рецензия
Външен член  Доц. д-р Ваня Господинова Христова, д.пс. – хабилитирана в професионално направление 3.2 Психология, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър" – Варна Становище
Вътрешен член Проф. Иван Стоянов Александров, д.пс.н. – хабилитиран в професионално направление 3.2.Психология, Медицински университет – Варна Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.01.2022 г. от 11:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Webex към Медицински университет – Варна. ​ ​