Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

маг. фарм. Надежда Руменова Хвърчанова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.3. Фармация
Специалност:„Токсикология"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия"
Кандидат:маг. фарм. Надежда Руменова Хвърчанова
Тема на дисертационния труд:„Фармакотерапевтично проучване, потенциални странични и токсични ефекти на кардиоактивни медикаменти, при лечение на хоспитализирани пациенти с хронична сърдечна недостатъчност" 
Научен ръководител:  Доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Р-109-385/ 27.06.2018 г.
Председател Доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д.м.– специалност „Токсикология", МУ – ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. - специалност „Вътрешни болести" – МБАЛ „Св. Анна", гр. ВарнаРецензия
Вътрешен член Доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – специалност „Кардиология", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Димитър Стефанов Карастатев, д.м. –  специалност „Кардиология" – МБАЛ "Св. Анна" гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Никола Георгиев Александров, д.м.н. – специалност „Токсикология ", гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Калоян Добринов Георгиев, д.ф.– специалност „Фармакология", „Клинична фармация", МУ – Варна 
Външен член Доц. Доц. д-р Евгения Иванова Бързашка – Христова, д.м. – специалност „Клинична токсикология", УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД – Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 17.09.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Трета аудитория (816) на Факултета по фармация на МУ-Варна. ​ ​