Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. Нели Миткова Ерменлиева, д.б.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 18.06.2018 г.
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Специалност: „Микробиология"
Структурно звено Факултет „Фармация"
Първично звено Катедра „Предклинични и клинични науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 24/ 16.03.2018 г.  
Кандидат: Гл. ас. Нели Миткова Ерменлиева, д.б.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-191/ 26.04.2018 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н. – специалност „Микробиология", МУ-ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Пламен Христов Ненков, д.м.н. - специалност „Микробиология", гр. СофияРецензия
Външен член Акад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. – специалност „Алергология и имунология", гр. СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова, д.м. – специалност „Микробиология", ШУ „Епископ Константин Преславски"Становище
Вътрешен член Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м. – специалност „Вирусология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. Габриела Станева Цанева, д.б. – специалност „Микробиология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. Татина Тодорова Тодорова, д.б. – специалност „Микробиология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Пиарета Пенчева Николова, д.м. – специалност „Физиология на животните и човека", МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Мариана Атанасова Мурджева, д.м. – специалност „Микробиология", МУ-Пловдив 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.07.2018 г. от 11.00 ч. в „Докторантско училище" (III-ти етаж) на Медицински университет - Варна. ​ ​