Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Николай Светославов Недев , д.оз.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 31.07.2020 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на общественото здраве"
Структурно звеноМедицински колеж - Варна
Първично звеноУС „Рехабилитатор"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 08/ 28.01.2020 г.
Кандидат:ас. Николай Светославов Недев , д.оз.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-177/ 03.06.2020 г.
ПредседателДоц. Гергана Бончева Ненова, д.оз. – област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. Евгения Борисова Димитрова, д.п.н. – област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, НСА – СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.н. – област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, МУ-ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. Кристин Людмилова Григорова – Петрова, д.оз. – област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, НСА – СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. –  област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, гр. Варна;Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.  – област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, МУ-Варна Становище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. Мариела Радославова Филипова, д.п. – област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, Югозападен университет „Неофит Рилски", гр. Благоевград; 
Вътрешен членДоц. Емилия Петрова Георгиева, д.оз. – област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, МУ - Варна 
Резюмета на научните трудове (БГ, EN) ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01 септември 2020 г. от 11.30 ч. в зала № 106, Медицински колеж - Варна. ​ ​