Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м.

ПРИДОБИВАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.02.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Урология"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Хирургически болести"
Кандидат:Доц. д-р Николай Тодоров Евтимов д.м.
Тема на дисертационния труд:„Ролята на NGF, BDNF и техните рецептори TrkA, TrkB и p75NTR за възникване и метастазиране на простатния карцином"
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-662/ 14.12.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Тошо Йорданов Ганев д.м.,– специалност „Урология", МУ- ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. Илия Петров Салтиров, д.м.н. – специалност „Урология", гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. - специалност „Анатомия, хистология и цитология", МУ-ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Димитър Динков Младенов, д.м.н – специалност „Урология", гр. София, Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Митко Цветков Цветков, д.м.н. – специалност „Урология", гр. София Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Петър Иванов Генев, д.м., – специалност „Обща и клинична патология", МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Иван Янков Дечев, д.м. – специалност „Урология", гр. ПловдивСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Деян Анакиевски, д.м. - специалност „Урология", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Христо Николаев Куманов, д.м.н. - специалност „Урология", МУ-София 
Автореферат
Резюме на дисертационен труд ​EN
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.03.2019 г. от 11.30 ч.
в III –та аудитория на Медицински университет-Варна.