Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Николина Радкова Радева, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване:13.09.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Медицина на бедствените ситуации"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 43/ 31.05.2019 г.
Кандидат:гл. ас. Николина Радкова Радева, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-234/ 26.07.2019 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, ФОЗСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Филиал Шумен на МУ-ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Вили Славчев Захариев, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет - СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Факултет „Медицина"Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, ФОЗСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Николай Миленов Христов, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет - София 
Външен членДоц. д-р Димо Илиев Димов, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Военномедицинска академия - гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Никола Георгиев Шопов, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, Военномедицинска академия, гр. ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м. – ОВО 7. Здравеопазване и спорт, ФОЗ 
Резюмета на научните трудове БГ, EN ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.10.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на РЗИ, зала 403. ​ ​