Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Кариерно развитие


​​

​​

     ​               

​Кариерното развитие на п​реподавателският състав  в МУ- Варна се координира от отдел „Кариерно развитие", под прякото ръководство на Заместник-ректор „Кариерно развитие".

Основните дейности на отдел „Кариерно развитие" са:

  • Организиране, подпомагане и контролиране на процедурите за заемане на академични длъжности „главен асистент", „доцент" и „професор" в МУ- Варна;
  • Координиране, подпомагане и контролиране на процедурите за придобиване на научна степен „доктор на науките";
  • Консултиране на кандидатите при подготовка на документи за кандидатстване в конкурси за заемане на академични длъжности;
  • Подпомагане организацията на публични академични лекции, изнасяни от спечелили конкурси доценти и професори;
  • Периодично актуализиране на публичния регистър на академичния състав в Националния център по информация и документация (НАЦИД);
  • Координиране на Центъра за кариерно развитие към МУ- Варна.