Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Развитие на академичния състав

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна се стреми да осигури академичен състав, удовлетворяващ изискванията за качествен учебен процес. С успешното кариерно развитие на преподавателите от университета се постига баланс между различните категории академичен състав, което осигурява необходимите условия за правилно разпределение на преподавателите по дисциплини,  удовлетворяване на изискванията за акредитация на висшето училище, както и осигуряване на приемственост в системата на висше образование.
Кариерното развитие на преподавателският състав  в МУ- Варна се координира от отдел „Кариерно развитие", под прякото ръководство на Заместник-ректор „Кариерно развитие".