Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Образци на документи по процедури


НАУЧНИ СТЕПЕНИ
  НС Доктор на науките

Доклад за поемане на разходи на НЖ (външен)

Доклад за поемане на разходи на НЖ ​ (вътрешен)

Командировъчна заповед за външни членове на НЖ

Заявка за поемане на задължения

Документи за  разкриване на процедура по защита

Протокол 1 от заседание на НЖ

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

  Главен асистентПредложение за главен асистент за АС и ФС

Протокол за НЖ главен асистент - МК, Филиали

Доклад за състав НЖ главен асистент - МК, Филиали

Протокол от КС за НЖ за главен асистент

Доклад от КС за състав на НЖ

Заявление за участие в конкурс главен асистент

Творческа автобиография

Декларация за достоверност главен асистент

Известие за защита на ЛД

Доклад за поемане на разходи на НЖ

Командировъчна заповед за външни членове на НЖ

Заявка за поемане на задължения

________________________________________________________________________________________________​ ​ ​
  Доцент

Предложение за доцент за АС и ФС

Протокол от КС за НЖ за доцент

Доклад от КС за състав на НЖ

Заявление за участие в конкурс доцент

Творческа автобиография

Декларация за достоверност доцент

Известие за защита на ЛД 

Доклад за поемане на разходи на НЖ

Командировъчна заповед за външни членове на НЖ

Заявка за поемане на задължения

Протокол 1 от заседание на НЖ

________________________________________________________________________________________________​
  Професор

Предложение за професор за АС И ФС

Протокол от КС за НЖ за професор

Доклад от КС за състав на НЖ

Заявление за участие в конкурс професор

Творческа автобиография

Декларация за достоверност професор

Известие за защита на ЛД 

Доклад за поемане на разходи на НЖ

Командировъчна заповед за външни членове на НЖ

Заявка за поемане на задължения

Протокол 1 от заседание на НЖ