Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Павлина Ангелова Пенева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 20.12.2021 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Пневмология и фтизиатрия"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноПърва катедра по вътрешни болести

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 61/23.07.2021 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Павлина Ангелова Пенева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-397/20.09.2021 г.
ПредседателДоц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна;

Становище БГ

Становище EN

Външен членПроф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н. – професионално направление 7.1 Медицина, гр. ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Явор Йорданов Иванов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Плевен;Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Димитър Темелков Костадинов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – София;Становище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Ваня Милошева Юрукова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – София;Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Благой Иванов Маринов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Пловдив;Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Камен Янков Янков, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна;Становище БГ
Становище EN

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.01.2022 г. от 13:30 ч. ​ ​