Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. Елена Грозева Желева, д.п.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​

                                                                                                                                               Дата на публикуване: 12.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:1. Педагогически науки
Професионално направление:1.3. Педагогика на обучението по ....
Специалност:„Педагогика на обучението по здравни грижи"
Структурно звеноФилиал Сливен
Първично звеноКатедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 62/06.08.2019 г.

Кандидат:доц. Елена Грозева Желева, д.п.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-324/07.10.2019 г.
Изготвя
ПредседателДоц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п .– ОВО 1. Педагогически науки, Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт.
Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. Емилия Миленкова Рангелова, д.п.н. – ОВО 1. Педагогически науки, СУ „Св. Климент Охридски", гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. Веска Иванова Шивачева, д.п.н. – ОВО 1. Педагогически науки, Университет „Проф. д-р Асен Златаров", гр. БургасРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. Анжелина Георгиева Янева-Прокопова, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, СУ „Св. Климент Охридски", гр. СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. Димитър Веселинов Димитров, д.ф.н. – ОВО 1. Педагогически науки, СУ „Св. Климент Охридски", гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. Росица Александрова Пенкова, д.п.н. – ОВО 1. Педагогически науки, СУ „Св. Климент Охридски", гр. СофияСтановище БГ
Становище EN
Външен член
Проф. Биянка Любчова Торньова, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, МУ – Пловдив"Становище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. Владислав Динков Господинов, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, СУ „Св. Климент Охридски", гр. София 
Вътрешен членДоц. Маринела Иванова Грудева, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, Катедра „Здравни грижи", Факултет „Обществено здравеопазване" 
     Резюмета на научните трудове БГ, EN
     Научното жури насрочи дата за провеждане на заключителното си заседание - 12.12.2019 г. от 12:00 ч. в Аула на                                                                                  филиал Сливен към МУ – Варна. ​