Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Райна Нончева Мандова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Психиатрия"
Структурно звеноФакултет „Фармация"
Първично звеноКатедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:д-р Райна Нончева Мандова, д.м
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-387/ 26.06.2018 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Петко Пенков Маринов, д.м. – специалност „Токсикология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. Галя Тодорова Герчева-Нестерова, д.пс.н. – специалност „Психология" ВСУ „Черноризец Храбър", гр. ВарнаРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Георги Иванов Попов, д.м.н. – специалност „Психиатрия", МУ-Варна Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – специалност „Психиатрия", МУ-Варна   Становище
Външен членПроф. д-р Георги Нейчев Ончев, д.м.н. – специалност „Психиатрия", УМБАЛ „Александровска" ЕАД, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Стефан Петров Попов, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. Красимир Кръстев Иванов, д.пс. – специалност „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър", гр. ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Даниела Йорданова Арабаджиева, д.м. – специалност „Неврология", МУ-Варна  
Външен член

Доц. Павлина Петкова Дамянова, д.пс. – специалност „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър", гр. Варна

 

 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 02.10.2018 г. от 12.00 ч. в Заседателна зала на МУ-Варна.. ​ ​