Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Румен Петров Константинов, д.м

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „ Епидемиология "
Структурно звено Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено Катедра „Хигиена и епидемиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 36/27.04.2018 г.  
Кандидат: доц. д-р Румен Петров Константинов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-280/30.05.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м.– специалност „Хигиена", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, д.м. - специалност „Епидемиология", МУ-Пловдив Рецензия
Външен членАкад. проф. д-р Вилиам Симеонов Монев д.м. – специалност „Епидемиология", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Тодорка Траянова Димитрова д.м. – специалност „Епидемиология", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, д.м. – специалност „Епидемиология", МУ-София Становище
Външен членПроф. д-р Ирена Атанасова Младенова- Христова д.м. – специалност „Епидемиология", Тракийски университет, гр. Стара Загора Становище
Външен членПроф. д-р Емил Влайков Воденичаров д.м. – специалности „ Обща хигиена", „Трудова медицина" и  „Професионални болести", МУ-София Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м. – специалност „Епидемиология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Димитър Симеонов Шаламанов, д.м. – специалност „Епидемиология", МУ-Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.09.2018 г. от 9:30 ч. в зала 413 на РЗИ – гр. Варна. ​ ​