Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Свитлана Юриевна Бачурска, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 25.08.2020 г.​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща и клинична патология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 8/ 28.01.2020 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Свитлана Юриевна Бачурска, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-179/ 03.06.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Димитър Петков Сиврев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Тракийски Университет – Стара ЗагораРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Тракийски Университет – Стара ЗагораРецензия БГ
Рецензия EN
Външен член

Доц. д-р Екатерина Боянова Софтова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, гр. Варна

 

Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Добринка Демирева Радойнова, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Вилиам Доков, д.м.  – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Силвия Николаева Генова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Пловдив 
Вътрешен членДоц. д-р Ирина Славчева Бурулянова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна 

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25 септември 2020 г. от 14.00 часа ​ ​