Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Силвия Павлова Николова, д.оз.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 09.10.2020 г. ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Общестевено здраве
Специалност:„Управление на общественото здраве"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 53/12.06.2020 г.
Кандидат:гл. ас. Силвия Павлова Николова, д.оз.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-303/ 07.08.2020 г.
ПредседателДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна     Становище БГ
     Становище EN
Външен членПроф. Божидар Сашков Ивков, д.с.н.– професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Институт по философия и социология – Българска академия на науките     Рецензия БГ
     Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна     Рецензия БГ
     Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Тракийски университет - Стара Загора     Становище БГ
     Становище EN
Външен членПроф. Донка Димитрова Димитрова, д.м. - професионално направление 7.4. Обществено здраве, Медицински университет – Пловдив     Становище БГ
     Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Лора Христова Георгиева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна      Становище БГ
     Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна     Становище БГ
     Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – професионално направление 7.4. Обществено здраве, гр. Варна 
Вътрешен членДоц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м.– професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна 

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.11.2020 г. от 15:30  ч. ​ ​